Cymraeg

Os ydy'r biniau'n llawn, ewch â'ch sbwriel adref. 

Creu Straeon Nid Sbwriel

Mae Cod Ymddygiad y Faner Las yn annog perchnogion cychod i ystyried eu hymarferion presennol, ac adnabod ble y gallant wneud gwelliannau, gan ysbrydoli eraill i wneud yr un fath.

Wrth hedfan y Faner Las, mae’n arwyddocáu eich bod yn ymfalchïo a gofalu am gefnforoedd a dyfrffyrdd y blaned, ac yn ymrwymedig at gynaliadwyedd amgylcheddol.

Drwy gefnogi Cod Ymddygiad y Faner Las, rydych chi yn helpu Cadwch Gymru’n Daclus i barhau a’r gwaith amhrisiadwy a gaiff ei wneud i wella’r arfordir.

Cod Ymddygiad y Faner Las

 • Mi wnaf waredu sbwriel mewn modd cyfrifol a lleihau ac ailgylchu ble yn bosib
 • Os ydw i'n defnyddio deunyddiau gwenwynig, byddwn yn ei waredu mewn cyfleuster addas
 • Mi wnaf ddefnyddio cynyrch eco, ble yn bosib, pan yn gwneud gwaith cynnal a chadw ar y gwch
 • Ni fyddaf yn rhyddhau sylwedd llygredig i’r dŵr, byddaf yn eu gwaredu mewn modd gyfrifol (dŵr du, paent, batris ayyb)
 • Mi wnaf barchu a gwarchod anifeiliaid a phlanhigion
 • Ni wnaf ddefnyddio dulliau pysgota sydd wedi eu gwahardd. Byddaf yn parchu cyfnodau pan mae pysgota yn cael ei wahardd
 • Mi wnaf angori mewn modd cyfrifol, gan osgoi difrodi gwely’r môr neu afon
 • Mi wnaf osgoi tarfu ar offer pysgota a physgodfeydd
 • Mi wnaf wared ar lygredd o’r dŵr ble yn bosib
 • Ni wnaf brynu na defnyddio unrhyw wrthrych a wnaed yn defnyddio rhywogaethau sydd wedi’u diogelu, neu o ddarganfyddiadau archeolegol dan y môr
 • Mi wnaf annog eraill i warchod ein hamgylchedd dyfrol, a rhoi gwybod am unrhyw un sydd yn troseddu yn erbyn deddfwriaeth a rheoliad

I ymrwymo i'r Cod Ymddygiad, llenwch y ffurflen gofrestru fer hon a phrynwch eich pennawd Faner Las.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â [email protected] neu ffoniwch 01646 694800

Blue Flag for Private Boat Owners