Mae Cod Ymddygiad y Faner Las yn annog perchnogion cychod i ystyried eu hymarferion presennol, ac adnabod ble y gallant wneud gwelliannau, gan ysbrydoli eraill i wneud yr un fath.

Wrth hedfan y Faner Las, mae’n arwyddocáu eich bod yn ymfalchïo a gofalu am gefnforoedd a dyfrffyrdd y blaned, ac yn ymrwymedig at gynaliadwyedd amgylcheddol.

Drwy gefnogi Cod Ymddygiad y Faner Las, rydych chi yn helpu Cadwch Gymru’n Daclus i barhau a’r gwaith amhrisiadwy a gaiff ei wneud i wella’r arfordir.

Cod Ymddygiad y Faner Las

  • Mi wnaf waredu sbwriel mewn modd cyfrifol a lleihau ac ailgylchu ble yn bosib
  • Pan/os ydw i'n defnyddio deunyddiau gwenwynig, byddwn yn ei waredu mewn cyfleuster addas
  • Mi wnaf ddefnyddio cynyrch eco, ble yn bosib, pan yn gwneud gwaith cynnal a chadw ar y gwch
  • Ni fyddaf yn rhyddhau sylwedd llygredig i’r dŵr (dŵr du ayyb)
  • Mi wnaf barchu a gwarchod anifeiliaid a phlanhigion
  • Mi wnaf angori mewn modd cyfrifol, gan osgoi difrodi gwely’r môr neu afon
  • Mi wnaf osgoi tarfu ar offer pysgota a physgodfeydd
  • Mi wnaf wared ar lygredd o’r dŵr ble yn bosib
  • Mi wnaf annog eraill i warchod ein hamgylchedd dyfrol, a rhoi gwybod am unrhyw un sydd yn troseddu yn erbyn deddfwriaeth a rheoliad

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â [email protected] neu ffoniwch 01646 694800

Blue Flag for Private Boat Owners