Mae tipio anghyfreithlon yn drosedd yn unol ag Adran 3 o Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 ac mae pwerau newydd diweddar wedi cael eu rhoi i Gymru yn benodol yn unol â Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 i fynd i’r afael â throseddau gwastraff. Mae troseddau gwastraff yn arwain at gost sylweddol hyd at £50,000 neu garchar ac yn y flwyddyn ddiwethaf yng Nghymru, roedd cyfraddau erlyn troseddwyr dros 95%. Mae costau clirio sbwriel sydd wedi ei dipio’n anghyfreithlon yn £2 filiwn y flwyddyn bron.

Mae materion perchnogaeth tir a chymhlethdod deunydd gwastraff yn golygu nad yw tipio anghyfreithlon bob amser yn gyfrifoldeb i’r awdurdod lleol. I hysbysu ynghylch digwyddiad o Dipio anghyfreithlon yn eich ardal chi ac am wybodaeth ar gyfer perchnogion tir a busnesau, ewch i wefan Taclo Tipio Cymru.

Os ydych yn gweld trosedd wastraff yn cael ei chyflawni, gallwch hefyd alw’r heddlu (rhif nad yw’n rif brys) neu Crimestoppers ar 0800 555 111.

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio gyda grwpiau cymunedol, gwirfoddolwyr, ysgolion a sefydliadau eraill ar draws Cymru sydd wedi ymrwymo i greu amgylchedd glanach, gwyrddach yn eu hardal. Rydym yn gweithio’n agos gyda Thaclo Tipio Cymru a busnesau i sicrhau bod troseddau gwastraff yn cael eu trin yn gyflym ac yn effeithiol ac i gyfleu cyfrifoldebau yn unol â dyletswydd gofal Gwastraff.

Fly tipping