Er bod cyfraddau ailgylchu yng Nghymru wedi gwella’n sylweddol ac ar y targed, rydym yn byw mewn oes pan mae llawer o’r hyn yr ydym yn ei gynhyrchu’n cael ei ystyried yn sbwriel, ac mae’r sbwriel yr ydym yn ei gynhyrchu’n cael ei ystyried fel rhywbeth cymharol neu gwbl ddi-werth. Mae cynwysyddion diodydd yn un enghraifft o’r adnoddau sy’n cael eu taflu sydd yn cael effaith niweidiol iawn ar ein hamgylchedd lleol, ein dyfrffyrdd, ein hafonydd a’n bywyd gwyllt.

Yn wahanol i ffynonellau sbwriel eraill, mae mwyafrif helaeth y sbwriel sydd yn gysylltiedig ag yfed yn gallu cael ei ailgylchu ond amcangyfrifir bod 38 miliwn o boteli plastig yn mynd i safleoedd tirlenwi bob dydd yn y DU!

Cynhaliodd Cadwch Gymru’n Daclus ddau arolwg yn ystod ymgyrch Tacluswch ym mis Medi 2015. Roedd un arolwg wedi ei ddylunio i gasglu gwybodaeth o grwpiau cymunedol sydd yn gweithio i fynd i’r afael â sbwriel ar draws Cymru a gofynnodd iddynt gyfrif faint o sbwriel a gasglwyd oedd yn gysylltiedig ag yfed. Cafodd yr arolwg arall ei anfon allan ar y cyfryngau cymdeithasol i’r cyhoedd er mwyn mesur amgyffrediad pobl o sbwriel sy’n gysylltiedig ag yfed ar draws Cymru.

Mae canlyniadau’r adroddiad hwn a rhai o’r atebion sy’n cael eu hystyried ar gyfer mynd i’r afael â’r mater hwn ar gael yma

Drinks-related litter