Mae sbwriel ar ochr y ffordd yn broblem gymhleth a chostus iawn. Pam? Mae materion iechyd a diogelwch a chostau sylweddol yn gysylltiedig â chlirio sbwriel ar ochr ffyrdd, cilfannau a chyffyrdd sy’n ei wneud yn fwy anodd i fynd i’r afael â’r broblem hon ac i lanhau allu digwydd.

Yng Nghymru, cyfrifoldeb yr awdurdodau lleol perthnasol yw cynnal a chadw a gwella’r rhwydwaith ffyrdd ac eithrio cefnffyrdd mawr sydd yn gyfrifoldeb i asiantaethau cefnffyrdd Llywodraeth Cymru (Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru ac Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd Cymru yn y drefn honno). Os oes angen i chi hysbysu ynghylch problem gyda sbwriel ar ochr y ffordd yn eich ardal chi, gallwch hysbysu’r asiantaeth berthnasol.

Taclo Sbwriel ar ein Ffrydd - crynodeb o’r papur ymchwil

Am gopi o’r adroddiad, cysylltwch â [email protected] 

Roadside litter