Ni allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain…

Mae cymorth gan ein partneriaid strategol yn ein galluogi i barhau i gyflwyno rhaglenni a phrosiectau ar draws Cymru sydd yn helpu i ddod â phobl ynghyd, newid ymddygiad a gwella ein hamgylchedd.

Nod y cwmni technoleg dysgu, Aspire 2Be, yw gwneud gwahaniaeth gwirioneddol trwy ddatblygu atebion arloesol, cynnyrch creadigol a gwaith deallus, ar draws Addysg, Chwaraeon a Busnes.  Mae’r cwmni yn ddarparwr DPP annibynnol a’r unig gwmni technoleg dysgu yn y DU sydd yn bartner proffesiynol i Google, Microsoft ac Apple.

Rydym wedi ffurfio partneriaeth gydag Aspire 2Be i greu ystod o adnoddau pwrpasol wedi eu dylunio i ysbrydoli pobl ifanc i gymryd rhan yn ein rhaglenni addysg. 

Canfod mwy am Aspire 2Be

Mae’r weledigaeth hirdymor yn Brecon Carreg yn ymrwymiad i ofalu am natur a’r gymuned, gan baratoi ar gyfer y dyfodol. Yn ogystal â hyn, mae strategaeth pecynnu cynaliadwy ‘Ffynhonnell Newid’ 2025 Brecon Carreg yn gynllun uchelgeisiol i ddod yn gyfan gwbl gylchol a chyfrannu at iechyd yr amgylchedd a phobl.

Rydym yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Brecon Carreg i wneud gwelliannau i wrychoedd a mynd i’r afael â sbwriel morol trwy lanhau traethau ac afonydd.

Darllenwch adroddiad cynaliadwyedd Brecon Carreg

Darllenwch fwy am Strategaeth Becynnu Ffynhonnell Newid 2025

Mae Helping Hand Environmental yn gynhyrchydd offer llaw clirio sbwriel cynaliadwy yn y DU.

Maent yn bartner ymgyrch gweithredol i Gadwch Gymru’n Daclus er 2009 ac yn cynnig gwasanaeth unigryw a phersonol gan sicrhau bod gan bob cwsmer yr offer cywir ar gyfer eu tasg a’u cyllideb.

Ar gyfer pob offeryn codi sbwriel sy’n cael ei archebu trwy Helping Hand, maent yn cyfrannu canran o bob gwerthiant yn ôl i Gadwch Gymru’n Daclus er mwyn i ni barhau i gefnogi gwirfoddolwyr sy’n gofalu am eu cymunedau.

Canfod mwy am Helping Hand Environmental

Athroniaeth Redrow yw creu ffordd well i’w gwsmeriaid fyw.  Mae’n gwneud hyn trwy greu cymunedau sy’n ffynnu, adeiladu’n gyfrifol a gwerthfawrogi pobl.

Trwy ein partneriaeth â Redrow, rydym yn sefydlu planhigfa goed gynaliadwy ym Mhlasdŵr, Caerdydd ac yn cynnwys y gymuned leol mewn amrywiaeth o weithgareddau sydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’r amgylchedd.

Canfod mwy am ymagwedd Redrow tuag at gynaliadwyedd

Rydym yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau eraill ar ystod o brosiectau a mentrau. O hybu cwpanau coffi amldro i ailfuddsoddi arian y tâl am fagiau plastig yn yr amgylchedd. Gallwch ganfod mwy yn yr adran cymorth busnes

Our partners