Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Os ydych eisiau ffurfio partneriaeth gyda ni, cysylltwch â ni

Nod y cwmni technoleg dysgu, Aspire 2Be, yw gwneud gwahaniaeth gwirioneddol trwy ddatblygu atebion arloesol, cynnyrch creadigol a gwaith deallus, ar draws Addysg, Chwaraeon a Busnes.  Mae’r cwmni yn ddarparwr DPP annibynnol a’r unig gwmni technoleg dysgu yn y DU sydd yn bartner proffesiynol i Google, Microsoft ac Apple.

Rydym wedi ffurfio partneriaeth gydag Aspire 2Be i greu ystod o adnoddau pwrpasol wedi eu dylunio i ysbrydoli pobl ifanc i gymryd rhan yn ein rhaglenni addysg. 

Canfod mwy am Aspire 2Be


Mae Coca-Cola wedi ymrwymo i leihau effaith eu poteli a’u caniau ar yr amgylchedd ac maen nhw’n arwain y ffordd wrth ddatblygu dulliau newydd o adennill ac ailgylchu eu deunydd pacio.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Coca-Cola i dreialu ymgyrchoedd newydd gyda’r nod o leihau’r sbwriel yn ein dyfrffyrdd ac annog ailgylchu oddi cartref ar ein traethau. 

Mwy o wybodaeth am uchelgais Coca-Cola ar gyfer dyfodol cynaliadwy

Mae Helping Hand Environmental yn gynhyrchydd offer llaw clirio sbwriel cynaliadwy yn y DU.

Maent yn bartner ymgyrch gweithredol i Gadwch Gymru’n Daclus er 2009 ac yn cynnig gwasanaeth unigryw a phersonol gan sicrhau bod gan bob cwsmer yr offer cywir ar gyfer eu tasg a’u cyllideb.

Ar gyfer pob offeryn codi sbwriel sy’n cael ei archebu trwy Helping Hand, maent yn cyfrannu canran o bob gwerthiant yn ôl i Gadwch Gymru’n Daclus er mwyn i ni barhau i gefnogi gwirfoddolwyr sy’n gofalu am eu cymunedau.

Canfod mwy am Helping Hand Environmental

Mae Pobl yn grŵp dielw sydd yn cynnig cartrefi a chymorth sydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Rydym yn gweithio gyda phobl sydd yn byw yn Blaenymaes, Potmead a Penplas, Abertawe, i wella ansawdd a mynediad at fannau gwyrdd ar gyfer y gymuned gyfan.  Bydd hyn yn cynnwys lleihau sbwriel a thipio anghyfreithlon, tacluso strydoedd a mannau gwyrdd, a phlannu coed newydd ar draws yr ardal.

Athroniaeth Redrow yw creu ffordd well i’w gwsmeriaid fyw.  Mae’n gwneud hyn trwy greu cymunedau sy’n ffynnu, adeiladu’n gyfrifol a gwerthfawrogi pobl.

Trwy ein partneriaeth â Redrow, rydym yn sefydlu planhigfa goed gynaliadwy ym Mhlasdŵr, Caerdydd ac yn cynnwys y gymuned leol mewn amrywiaeth o weithgareddau sydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’r amgylchedd.

Canfod mwy am ymagwedd Redrow tuag at gynaliadwyedd

Rydym yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau eraill ar ystod o brosiectau a mentrau. O hybu cwpanau coffi amldro i ailfuddsoddi arian y tâl am fagiau plastig yn yr amgylchedd. Gallwch ganfod mwy yn yr adran cymorth busnes

Our partners