Mae gwirfoddolwyr o wilko a Chadwch Gymru’n Daclus, gyda chymorth staff o Gyngor Cymuned Bedwas Trethomas a Machen, wedi bod yn torchi llawes yn Bedwas yr wythnos hon, gan gymryd rhan mewn ymgyrch codi sbwriel i helpu i greu gardd gymunedol gynaliadwy. 

Treuliodd y tîm ddwy awr yn glanhau'r coetir, gyferbyn ag Ysgol Uwchradd Bedwas, cyn ymgynghoriad cymunedol ac ailddatblygu'r safle. Casglwyd 46 bag o sbwriel yn pwyso 200kg, yn ogystal â dau sofas, matresi a cherflun gardd.

Mae’r bartneriaeth rhwng wilko a Chadwch Gymru’n Daclus yn rhan o raglen Gyda’n Gilydd dros Gymunedau y manwerthwyr, fydd yn gweld hyd at £1m yn cael ei fuddsoddi dros y flwyddyn nesaf i gynorthwyo prosiectau cymunedol a datblygu dyfodol mwy cynaliadwy. Mae’r tîm hefyd yn gobeithio creu gardd fydd yn cael Gwobr Gymunedol y Faner Werdd.

Y partneriaid eraill yn y rhaglen yw Cadwch Brydain yn Daclus ac Ymddiriedolaeth y Tywysog.

Dywedodd Mark Hale, Cyfarwyddwr y Gadwyn Gyflenwi:

Yn wilko rydym yn bodoli i alluogi teuluoedd gweithgar i fod y gorau y gallant fod, ac mae helpu’r cymunedau yr ydym yn gweithredu ynddynt yn hanfodol yn hyn o beth.

Mae wedi bod yn wych gweithio yn Bedwas a gweithio i drawsnewid yr hen ganolfan fysiau yn ardd gymunedol gynaliadwy, y gwyddom fydd yn dod yn gyrchfan graidd yn y gymuned unwaith mae’r gwaith wedi ei gwblhau.

Hoffwn ddiolch i’r holl wirfoddolwyr a gymerodd ran yn yr ymgyrch codi sbwriel – Nid dyma’r gweithgaredd mwyaf deniadol ar fore dydd Mercher ond mae’n hanfodol wrth i ni ystyried ailddatblygu’r ardal chwarae.

 

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Rydym yn falch o fod yn rhan o’r rhaglen Gyda’n Gilydd dros Gymunedau a hoffwn ddiolch i wilko am eu cefnogaeth barhaus. Mae’r arian hanfodol yma’n ein galluogi ni i helpu gwirfoddolwyr i ofalu am eu hamgylchedd lleol a thrawsnewid ardaloedd i bawb eu mwynhau. 

Rydym wrth ein bodd yn gweithio gyda chymaint o bobl, grwpiau a sefydliadau gwahanol yn Bedwas. Gyda’n gilydd, byddwn yn creu gardd ragorol fydd yn werthfawr iawn i’r gymuned gyfan.

 

Crëwyd y cwmni, a sefydlwyd ym 1930 gan JK Wilkinson, i gyflawni ei weledigaeth o ddarparu dewis mawr o gynnyrch i gwsmeriaid am y pris gorau posibl ynghyd â gwasanaeth cwsmeriaid o’r radd flaenaf. 

Wilko and Keep Wales Tidy help transform Bedwas Bus Depot to Community Garden