Mae Larkhill Tipis & Yurts wedi cael eu cydnabod am eu hymdrechion cynaliadwyedd a nhw yw’r busnes diweddaraf yng Nghymru i gael y wobr Goriad Gwyrdd.

Sefydlwyd y safle yn 2003 fel un o safleoedd Glampio cyntaf y DU. Wedi ei leoli ar ymyl tir fferm a choetir 20 erw yng Ngorllewin Cymru, mae Larkhill Tipis & Yurts yn cynnig dihangfa o fwrlwm bywyd bob dydd. Mae’r safle teuluol hwn yn ymfalchïo yn y ffaith ei fod yn wyliau ecogyfeillgar gyda ffocws ar westeion yn mwynhau’r byd natur a’r bywyd gwyllt sydd o’i gwmpas. Nid yw’r safle ar y grid ac mae’r holl drydan yn cael ei gynhyrchu trwy ddefnyddio pŵer gwynt, solar a dŵr.

Goriad Gwyrdd yw’r wobr eco sydd yn tyfu gyflymaf, sydd wedi ei rhoi i fwy na 3,000 o ddarparwyr lletygarwch mewn 58 o wledydd ar draws y byd. Yng Nghymru, gweithredir Goriad Gwyrdd gan Gadwch Gymru’n Daclus, sydd hefyd yn rheoli rhaglen eiconig y Faner Las. 

Dywedodd y perchennog, Fran Wintle:

Rydym wrth ein bodd yn cael ardystiad Goriad Gwyrdd. Fel busnes, rydym wedi bod yn hunangynhaliol o ran pŵer ers i ni ddechrau yn 2003 ac rydym bob amser wedi gweithio gydag ethos eco, gan gydnabod bod cynaliadwyedd ecolegol yn hanfodol i’r cenedlaethau i ddod ac i iechyd a bywioldeb ein planed. Gydag Ardystiad Goriad Gwyrdd, gallwn ddangos yn glir i’n hymwelwyr y pwysigrwydd yr ydym yn ei roi i faterion moesegol a gwyrdd.  Trwy ymuno â Goriad Gwyrdd, ein nod yw datblygu ein cenhadaeth nid yn unig i gyflawni cymaint o dargedau gwyrdd ag y gallwn fel busnes, ond i ysbrydoli ein gwesteion i wneud penderfyniadau gwell, dewis cynnyrch moesegol a gwyrdd i’w cartrefi eu hunain ac ystyried y defnydd o bŵer a dŵr yn eu bywydau eu hunain. 

Mae busnesau ar draws y sector yn gymwys i wneud cais am Goriad Gwyrdd.  Mae hyn yn cynnwys llety gwely a brecwast, gwestai, llety hunanarlwyo, safleoedd gwersylla, canolfannau cynadledda, bwytai ac atyniadau. 

Dywedodd Nick Ashby, Cydlynydd Goriad Gwyrdd Cadwch Gymru’n Daclus:

Hoffem longyfarch Larkhill Tipis & Yurts ar eu llwyddiant. Rydym wedi gweld pryder cynyddol yn ddiweddar am y niwed sy’n cael ei achosi i’n hamgylchedd naturiol, felly mae’n bwysig cydnabod a dathlu busnesau Cymru sydd yn arwain y ffordd ar gynaliadwyedd. Mae Larkhill Tipis & Yurts wedi gwneud gofalu am yr amgylchedd yn greiddiol i’w bywydau a’u busnes am y 15 mlynedd diwethaf. Yn ogystal â chreu eu trydan eu hunain, maent yn angerddol am ailgylchu, maent yn compostio’r holl wastraff bwyd ac yn ei ddefnyddio i dyfu eu llysiau eu hunain. Gall y gwesteion hefyd fwynhau mêl ac wyau sy’n cael eu cynhyrchu ar y safle.

 

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Goriad Gwyrdd www.greenkey.cymru

Carmarthenshire glamping site gains international eco award