Mae un o bob chwe rhywogaeth mewn perygl o ddiflannu'n llwyr yng Nghymru. Rydyn ni'n falch o weithio gyda Llywodraeth Cymru a chynnig pecynnau am ddim i gymunedau er mwyn helpu i gildroi dirywiad byd natur.

Rydyn ni wedi dylunio detholiad o becynnau, y mae eu cost wedi'u talu ymlaen llaw, sydd wedi'u teilwra i wahanol grwpiau a sefydliadau cymunedol. 

Mae dros 800 o becynnau 'Dechreuol' am ddim ar gael nawr i gynghorau tref a chymuned ac i grwpiau cymunedol. Maen nhw'n cynnwys yr holl blanhigion, offer a deunyddiau sydd eu hangen i greu prosiectau gardd bach.

Mae 66 o 'becynnau Datblygu' ychwanegol ar gael i sefydliadau cymunedol hynod uchelgeisiol. Bydd y rhain yn galluogi cymunedau i greu prosiectau ar raddfa fwy fel mannau tyfu bwyd yn y gymuned, systemau draenio trefol cynaliadwy, neu erddi gwyllt.

Mae'r fenter yn rhan o gronfa 'Lleoedd Lleol ar gyfer Natur' ehangach gwerth £5m gan Lywodraeth Cymru, sydd wedi ymrwymo i gaffael, adfer a gwella natur 'ar garreg eich drws'.

Dywedodd Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig:

Er mwyn mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd, rhaid i'n hecosystemau fod mor gadarn â phosib. Roedd yr adroddiad Sefyllfa Byd Natur diweddaraf yn dangos bod bron i 17% o'r rhywogaethau yng Nghymru mewn perygl o ddiflannu'n llwyr. Mae angen i bob un ohonom ni weithredu ar unwaith. Rwy'n gwybod bod y brwdfrydedd yn bodoli yng nghymunedau Cymru i chwarae eu rhan a helpu byd natur, ond rwy'n clywed gan bobl yn aml nad ydyn nhw'n gwybod ble mae dechrau, neu ble mae cael cyngor a chymorth. Rwy'n falch iawn felly o lansio 'Lleoedd Lleol ar gyfer Natur', rhan o'n hymrwymiad ehangach i'w gwneud hi'n hawdd i bobl ledled Cymru adfer a gwella byd natur ar garreg ein drws a thu hwnt.

Dywedodd Louise Tambini, Dirprwy Brif Weithredwr Cadwch Gymru'n Daclus:

Rhaid cymryd camau ar unwaith os ydyn ni am gildroi dirywiad byd natur yng Nghymru. Mae'n destun pleser fod gan gymunedau ar hyd a lled y wlad gyfle nawr i wneud gwahaniaeth go iawn drwy'r fenter Lleoedd Lleol ar gyfer Natur. Hoffem ddiolch i Lywodraeth Cymru ac i bartneriaid am eu cymorth yn gwireddu hyn. Ry'n ni'n edrych ymlaen at weld cannoedd o leoedd newydd ar gyfer natur yn dwyn ffrwyth dros y misoedd nesaf.

 Mae’r cyfnod ymgeisio ar agor nawr! Ewch i'r adran Lleoedd Lleol ar gyfer Natur ar ein gwefan i gael y manylion llawn.

Gwneud cais nawr i Leoedd Lleol ar gyfer Natur

 Exciting new initiative to boost nature ‘on your doorstep’