Cymraeg

Parhewch â'ch gweithgareddau Eco-Sgolion

Eco-Sgolion Adref

Mae amser yn mynd yn brin i gymunedau wneud cais am becynnau gardd am ddim fel rhan o’n cynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.

Mae dewis o becynnau ‘dechreuol’ rhagdaledig yn cael eu cynnig i sefydliadau a grwpiau cymunedol i helpu i wrthdroi dirywiad natur. Maent yn cynnwys yr holl blanhigion, offer a deunyddiau sydd eu hangen i greu gerddi bach.

Mae pecynnau ‘datblygu’ hefyd ar gael fydd yn galluogi cymunedau i greu prosiectau ar raddfa fwy, yn cynnwys ardaloedd tyfu bwyd, systemau draenio cynaliadwy a gerddi gwyllt.

Mae panel o arbenigwyr yn asesu’r ceisiadau bob mis ac maent eisoes wedi dyfarnu 444 o becynnau. Mae gwaith ymarferol i sefydlu’r gerddi bellach ar waith ar draws y wlad.

Dywedodd Louise Tambini, Dirprwy Brif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Rydym wedi cael ymateb rhagorol i Leoedd Lleol ar gyfer Natur ac mae’n gyffrous gweld cymaint o erddi newydd yn cael eu ffurfio. Mae grwpiau a sefydliadau o bob math a maint yn cymryd rhan, sydd o fudd i’w cymunedau yn ogystal â’r byd natur sydd ar stepen y drws. Dim ond nifer gyfyngedig o becynnau sydd ar gael bellach. Felly os ydych yn gwybod am ardal yn eich cymuned sydd angen ychydig o ofal, rwy’n eich annog i wneud cais nawr.

Dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths:

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, rydym i gyd wedi gweld pa mor bwysig yw natur i’n lles meddwl. Mae ein rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, sydd yn werth £5m, yn annog cymunedau i gymryd rhan yn creu natur ‘ar stepen y drws’. Rwyf yn falch iawn bod Cadwch Gymru’n Daclus yn cynorthwyo cymunedau i ddod ynghyd mewn ffordd ddiogel o ran Covid, ac unwaith eto’n derbyn ceisiadau erbyn 31 Awst. Gobeithio bydd gwirfoddolwyr ar draws Cymru yn cymryd rhan yn y prosiectau lleol hyn i adfer a gwella natur.

Mae 444 o becynnau eisoes wedi cael eu rhoi

Mae’r safleoedd diweddaraf i gael y pecynnau dechreuol yn cynnwys:

Cadeirlan Aberhonddu, Powys. Bydd pecyn bywyd gwyllt yn cael ei ddefnyddio i greu gofod cymunedol tawel ar gyfer adlewyrchu o fewn tir hanesyddol Cadeirlan Aberhonddu. Mae tir y gadeirlan wedi bod yn noddfa i bobl yn ystod argyfwng Covid-19 i gerdded yn lleol iawn a chael heddwch a llonyddwch i ffwrdd o’u cartrefi. Maent yn gobeithio ymestyn y profiad hwn ar ôl y cyfnod clo a darparu gofod ychwanegol i bobl adlewyrchu a mwynhau natur yn eu tref.

Ysbyty Cyffredinol Glangwili, Sir Gaerfyrddin. Mae tîm yr amgylchedd yn Ysbyty Glangwilli yn gobeithio defnyddio’r pecyn gardd bywyd gwyllt i adfywio ardal sydd wedi tyfu’n wyllt, annog mwy o fywyd gwyllt a darparu gofod gwyrdd y gall staff a chleifion ei fwynhau.

Gardd Goffa Rhosneigr, Ynys Môn. Bydd pecyn gardd bywyd gwyllt yn cael ei ddefnyddio i wella Gardd Goffa Rhosneigr, sydd newydd gael ei chreu ar lan y môr sydd yn cynnwys cerflun efydd a roddwyd o’r Llyngesydd Syr Max Horton.

Mae’r safleoedd diweddaraf i dderbyn pecynnau datblygu yn cynnwys:

Ieuenctid Tysul, Ceredigion. Bydd y pecyn tyfu bwyd cymunedol yn trawsnewid ardal o Landysul sydd wedi cael ei hesgeuluso. Y nod yw datblygu’r safle nid yn unig fel prosiect tyfu, ond fel gofod gwyrdd lle gall natur a’r gymuned ffynnu, tra’n mynd i’r afael â materion fel tlodi bwyd, newid hinsawdd ac adferiad ar ôl Covid-19.

Rhandir Cymuned Pillgwenlli, Casnewydd. Mae gan y gymuned yn Pillgwenlli gynlluniau mawr i drawsnewid darnau o randir sydd wedi tyfu’n wyllt yn safle addysg gymunedol, gan dyfu cynnyrch ffres a darparu addysg ‘o blannu i’r plât’ a chymhwyster hylendid bwyd. Bydd pecyn datblygu tyfu bwyd Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn helpu’r gymuned i gyflawni ei hychelgais.

Grŵp Cymunedol Sandfields, Castell-nedd Port Talbot. Maent wedi cael pecyn bywyd gwyllt i drawsnewid cornel o Barc Vivian yn Sandfields, Castell-nedd Port Talbot sydd wedi ei gau i ffwrdd oddi wrth y cyhoedd ar hyn o bryd. Mae gan Grŵp Cymunedol Sandfield dros 70 o wirfoddolwyr ac maent yn llawn cyffro i gynyddu’r mannau gwyrdd sydd ar gael i drigolion eu mwynhau.

Edrychwch ar y map i weld lle bydd yr holl erddi ledled Cymru

Map Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Peidiwch â cholli’r cyfle – gwnewch gais heddiw!

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer gwneud cais yw 31 Awst.

Gwneud cais nawr i Leoedd Lleol ar gyfer Natur

Time is running out to apply for free garden packages!