Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi cyhoeddi’r 86 ardal arfordirol sydd wedi bodloni’r safonau uchel sydd yn angenrheidiol i gael Gwobr y Faner las, y Wobr Arfordir Glas a’r Wobr Glan Môr – cyfanswm o 102 o wobrau i Gymru.

Ar draws y wlad, mae 44 o Faneri Glas yn hedfan ar 40 o draethau, tri marina ac un cwmni teithiau cychod, sy’n golygu bod gan Gymru, unwaith eto, fwy o Faneri Glas fesul milltir nag unrhyw le arall yn y DU.

Mae’r Faner Las eiconig yn eco label adnabyddus yn fyd-eang sydd yn eiddo i’r Foundation for Environmental Education (FEE). Ers dros dri degawd, mae’r Faner Las wedi cael effaith drawsnewidiol ar ansawdd dŵr, ymwybyddiaeth amgylcheddol, amddiffyniad, diogelwch a gwasanaethau. 

Mae 18 o draethau yng Nghymru wedi cael y Wobr Arfordir Glas, sy’n cydnabod ‘trysorau cudd’ ar hyd ein harfordir. Maent yn cynnwys Traeth Llydan ar Ynys Môn, wedi i Bentref Gwyliau Silver Bay wneud y cais cyntaf gan fusnes preifat am wobr arfordir ar ran traeth.

Mae 40 o draethau eraill wedi cael y Wobr Glan Môr am safon y dŵr a’u cyfleusterau.

Dywedodd Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig:

Rydym yn lwcus yng Nghymru i gael rhai o’r traethau gorau yma ar drothwy’r drws. Mae’n galonogol gweld cymaint o’n traethau’n derbyn y gwobrau hyn fel cydnabyddiaeth o’r gwaith caled sy’n cael ei wneud ar hyd a lled Cymru i gadw ein traethau a’n dyfroedd yn lân.

Mae’r Faner Las yn farc ansawdd blaenllaw, sydd yn dangos pwysigrwydd safonau amgylcheddol ac ansawdd dŵr yng Nghymru. Rydym yn gobeithio bod pobl ar draws Cymru’n falch o’r traethau sydd wedi derbyn gwobrau arfordirol eleni ac y byddant, ynghyd ag ymwelwyr i Gymru, yn achub ar y cyfle i fwynhau ein harfordir godidog.

Mae’r gwobrau’n cael eu dathlu heddiw (15 Mai) mewn seremoni genedlaethol a gynhelir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Cynhelir y digwyddiad ym Mhorth Eirias sydd newydd gael ei ddynodi’n ddŵr ymdrochi ac wedi derbyn Gwobr Glan Môr am y tro cyntaf.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae’r 102 o wobrau yn dyst i waith caled staff a gwirfoddolwyr sydd yn helpu i ofalu am ein harfordir hardd ac yn cadw ein dyfroedd yn lân trwy gydol y flwyddyn.

Mae Gwobrau Arfordir Cymru yn chwarae rhan hanfodol yn diogelu ein hamgylchedd morol gwerthfawr ac yn denu ymwelwyr ar draws y byd. Dylem i gyd ymfalchïo yn ansawdd ein traethau a’n hardaloedd arfordirol.

Mae rhestr lawn o’r gwobrau ar gael yma

Map Gwobrau Arfordir Cymru 

 
Wales Coast Awards 2019