Merthyr Tudful yw’r awdurdod lleol olaf yng Nghymru i gymeradwyo gwaharddiad gwirfoddol ar ryddhau llusernau awyr. 

Roedd pleidlais y cyngor yn unfrydol o blaid gwahardd rhyddhau llusernau awyr a balŵns oddi ar unrhyw dir ac eiddo sy’n berchen i’r cyngor.

Mae Cadwch Gymru’n Daclus a RSPCA Cymru wedi bod yn pryderu am y niwed posib i anifeiliaid a’r amgylchedd ers peth amser.

Unwaith y caiff llusernau awyr (sydd hefyd yn cael eu hadnabod fel llusernau Tsieineaidd) eu rhyddhau, gallant deithio am filltiroedd. Mae posib iddynt fynd yng nghlwm â da byw a bywyd gwyllt, neu hyd yn oed eu lladd pan gaiff y gweddillion eu camgymryd fel bwyd. Gallant hefyd achosi tân a gall rhai drysu'r golau fel y golau a ddaw o fflachiadau argyfwng.

Dywedodd Charlie Skinner, Cynorthwy-ydd Ymgyrchoedd y RSPCA:

Rydym wedi ymgyrchu yn ddiflino ers peth amser, ac wrth i Gyngor Sir Merthyr gyflwyno’r gwaharddiad, yr ydym yn falch fod pob un o’r 22 awdurdod lleol  ar draws y wlad wedi gweithredu a sylweddoli y gwir berygl y gall llusernau awyr eu cyflwyno.

Mae tir cyngor yng Nghymru bellach yn ardal na chaniateir hedfan llusernau awyr.

Gall y llusernau achosi marwolaethau ymysg anifeiliaid anwes, anifeiliaid fferm ac anifeiliaid gwyllt; ac felly mae’n gam fawr er lles anifeiliaid fod y cyfyngiadau yn bodoli ym mhob cornel o’n cenedl.

Dywedodd Jemma Bere, Rheolwr Polisi ac Ymchwil, Cadwch Gymru’n Daclus:

Rydym ni yn falch iawn fod pob awdurdod lleol yng Nghymru wedi cydnabod y peryglon y mae llusernau awyr yn eu cyflwyno, ac wedi cyflwyno gwaharddiadau gwirfoddol.

Ond mae yna mwy o waith i’w wneud os ydi Cymru am gael ei nodi fel y genedl gyntaf yn y DU i fod yn rhydd o sbwriel yn yr awyr. Yn Cadwch Gymru’n Daclus, rydyn ni hefyd yn ystyried fod rhyddhau balŵns yn fwriadol fel ffurf o daflu sbwriel, a gall yr effaith fod yr un pellgyrhaeddol a hirdymor â llusernau awyr.

Mae arolygon gan Cadwch Gymru’n Daclus a’r Marine Conservation Society yn dangos fod balŵns yn cael eu darganfod yn aml fel sbwriel ar strydoedd a thraethau Cymru. Hyd yma, mae bron i hanner o’r awdurdodau lleol yng Nghymru wedi cyflwyno gwaharddiadau gwirfoddol ar ryddhau balŵns, ac mae Cadwch Gymru’n Daclus yn annog cynghorau eraill i wneud hefyd.

Ychwanegodd Jemma:

Rydym yn gobeithio y bydd codi ymwybyddiaeth am effeithiau ‘sbwriel o’r awyr’ yn gymorth i bobl allu gwneud penderfyniadau gwybodus. Byddwn yn annog unrhyw un sydd am nodi achlysur arbennig i ystyried gweithgaredd gwahanol, mwy diogel, sydd ddim yn cyflwyno risg i anifeiliaid a’r amgylchedd.

Am ragor o wybodaeth darllenwch ein papur Sbwriel o’r Awyr

Ewch i dudalen gwe MCS Do not Let Go i addo'ch cefnogaeth i wahardd balwnau yn eich ardal chi.

Cyswllt yw: https://www.mcsuk.org/campaigns/dont-let-go