Neges gan ein Prif Weithredwr Lesley Jones

Mae amgylchedd diogel a glân mor bwysig ag erioed i ni. Mae’r cyfnod clo i mi, fel cymaint o bobl eraill, wedi fy helpu i werthfawrogi natur ar drothwy’r drws hyd yn oed yn fwy nag o’r blaen.  Fel perchennog ci a cherddwr brwd, rwyf wedi croesawu’r cyfle i dreulio amser yn yr awyr iach, yn archwilio fy ardal leol.

Ond gyda’r gwerthfawrogiad, daw tristwch cynyddol.

Gallai pandemig COVID-19 fod yn drobwynt i’r amgylchedd byd-eang.  Mae mwy o straeon nag y gellir eu hanwybyddu yn dangos yr angen am newid yn y ffordd yr ydym yn defnyddio ac yn gwaredu plastigau a deunyddiau gwastraff eraill.  Gallwn ond pendroni a fydd digon o’r boblogaeth fyd-eang yn achub ar y cyfle i newid ymddygiad a gwneud pethau’n wahanol – er ein budd ni i gyd.

Mae fy meddwl heddiw, fodd bynnag, wedi troi at yr hyn y gallwn ni yng Nghymru ei wneud nawr i gefnogi her fyd-eang, trwy droi’r llanw cynyddol o sbwriel ar draws ein gwlad.

Ar y lefel fwyaf sylfaenol, mae hyn yn golygu cydweithio i wneud ein mannau awyr agored yn lanach ac yn fwy diogel.

Mae ein gweithwyr allweddol yn y cyngor wedi parhau i weithio’n ddiflino ar draws Cymru (llawer y tu ôl i gatiau clo) i ofalu am ein parciau, ein mannau gwyrdd a’n traethau, ac i gynnal gwasanaethau hanfodol eraill, ond nid yw wedi bod yn bosibl cynnal ‘gwasanaeth arferol’ yn gwacáu biniau a chodi sbwriel.   

Tra bo hyn wedi bod yn digwydd yn y cefndir, mae’r haul wedi bod yn gwenu, nid yw’r plant yn yr ysgol, mae llawer o oedolion adref o’r gwaith ac mae nifer y bobl sy’n defnyddio eu hardaloedd awyr agored lleol i gerdded, rhedeg a beicio wedi cynyddu’n sylweddol.  Ac yn drist iawn, felly hefyd y sbwriel. 

Mae gwirfoddolwyr digalon Cadwch Gymru’n Daclus ar draws y wlad wedi bod yn rhannu nifer gynyddol o luniau o fannau hardd eiconig yn llawn sbwriel. 

Poteli diod gwag. Caniau. Cadachau gwlyb. Pecynnau bwyd brys. Teganau wedi eu taflu. Offer cyffuriau. Mae’r rhestr yn ddiddiwedd. 

Ac wedyn ceir y cyfarpar diogelu personol. Menig PPE. Masgiau wyneb PPE. Mae hyn yn fy ngwneud yn rhwystredig iawn.  Dyma’r eitemau y mae pobl yn eu defnyddio i ddiogelu eu hunain rhag feirws sydd yn lladd, ac y gallent yn hawdd fod ag olion o’r feirws arnynt. Mae’r rhain nid yn unig yn sbwriel hyll, ond maent hefyd yn peryglu bywyd.

Felly, dewch i ni fod yn glir iawn – nid cyfrifoldeb awdurdodau lleol yn unig yw gofalu am ein hamgylchedd.  Mae angen i ni gyd dynnu ynghyd.  Nid yw disgwyl i rywun arall godi’r sbwriel rydych chi’n ei greu yn ddigon da.

Ewch â’ch sbwriel adref

Rwy’n gofyn i bob un ohonoch chi sydd yn caru ein gwlad hardd i gymryd cyfrifoldeb.  Ewch â’ch sbwriel adref a’i waredu yn eich biniau eich hun.  Gofynnwch i bawb yr ydych yn eu hadnabod i wneud yr un peth.  Rhannwch y neges ar draws eich cyfryngau cymdeithasol. Bydd yr un newid syml hwn yn gwneud gwahaniaeth mawr. 

Trwy gydol yr argyfwng hwn, rydym wedi gweld y gorau mewn pobl yng Nghymru. Er gwaethaf cael ein gwahanu oddi wrth ffrindiau, teulu a chydweithwyr, cafwyd teimlad o fod ‘gyda’n gilydd’.  Wrth i’r cyfyngiadau barhau i gael eu llacio, rwy’n erfyn arnoch i gadw’r teimlad cymunedol, cadarnhaol, cryf hwn yn fyw i ddiogelu ansawdd ein hamgylchedd ac o ganlyniad, lles y gymuned lle’r ydym yn byw.

#DiogeluCymru trwy gadw Cymru’n daclus.

Rhannwch y neges ar y cyfryngau cymdeithasol

Instagram

Facebook neu Trydar

#DimSbwrielArÔlyCyfnodClo

No litter after lockdown