Heddiw (Dydd Mawrth 18 Gorffennaf), mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi cyhoeddi enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni - marc rhyngwladol parc neu fan gwyrdd o ansawdd. 

Mae cyfanswm o 183 o barciau a mannau gwyrdd yng Nghymru wedi bodloni’r safon uchel sydd ei angen i dderbyn Gwobr y Faner Werdd neu Wobr Gymunedol y Faner Werdd.

Mae baneri’n hedfan mewn ystod eang o fannau gwyrdd eleni - o wlypdiroedd i fynwentydd, i goetir a phrifysgolion.

Caiff cynllun Gwobr y Faner Werdd ei gyflwyno yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru’n Daclus, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Caiff ei beirniadu gan arbenigwyr mannau gwyrdd, sydd yn gwirfoddoli eu hamser i ymweld â’r safleoedd sy’n gwneud cais a’u hasesu yn erbyn wyth maen prawf llym, yn cynnwys safonau garddwriaethol, glanweithdra, rheolaeth amgylcheddol a chyfranogiad cymunedol.

Dywedodd Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig:

Mae’n bleser gweld cymaint o fannau gwyrdd yn cyflawni safonau Gwobr y Faner Werdd. Mae’r Wobr yn helpu i sicrhau bod gan gymunedau fannau gwyrdd o ansawdd uchel i fwynhau a phrofi’r awyr agored, sydd yn hanfodol i lesiant ac ansawdd bywyd ein cymunedau yng Nghymru.  Rwyf yn llongyfarch yr holl barciau a’r mannau cymunedol sydd yn darparu cyfleusterau a digwyddiadau rhagorol drwy’r flwyddyn i bawb yng Nghymru.

Ymysg derbynwyr Gwobr y Faner Werdd eleni, am y tro cyntaf, ceir Mynwent Aberfan, Prifysgol Abertawe a’r Kymin ym Mhenarth.

Mae enillwyr Gwobr Gymunedol y Faner Werdd yn cynnwys Yr Ardd Liwiau yn Amgueddfa Wlân Genedlaethol Caerfyrddin, Cae Bryn Coed yn Llanffestiniog, a Gwlypdir Llanfyllin. Mae’r safleoedd hyn yn dibynnu ar wirfoddolwyr i gynnal eu cyfleusterau rhagorol.

Enillydd mwyaf eleni yw Caerdydd, sydd wedi derbyn 24 o wobrau rhagorol (12 Gwobr y Faner Werdd a 12 Gwobr Gymunedol y Faner Werdd); yn cynnwys Gwarchodfa Gwlypdiroedd Bae Caerdydd - safle newydd arall ar gyfer 2017/18.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae Gwobr y Faner Werdd yn ymwneud â rhoi pobl mewn cysylltiad â’r parciau a’r mannau gwyrdd gorau. Mae'n bleser gan Gadwch Gymru’n Daclus gynnal y cynllun yng Nghymru am ein bod yn gwybod y gall cael amgylchedd o ansawdd da gael effaith fawr ar ein cymunedau, ein hiechyd a’n lles a’r economi.

Hoffwn longyfarch ein henillwyr a diolch i bawb sydd wedi gweithio’n ddiflino i gynnal y safonau y mae Gwobr y Faner Werdd yn galw amdanynt. Rwyf yn annog pawb i fynd allan i’r awyr agored ac archwilio’r ystod amrywiol o gyfleusterau rhagorol sydd ar drothwy ein drws.

Edrychwch ar eich map i ganfod y cyfleusterau rhagorol ar drothwy’r drws.

Award-winning green spaces revealed