Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr gwobrau gwirfoddolwr, gwirfoddolwr ifanc a chyflogai y flwyddyn y Faner Werdd 2019.

Enwyd Mac Burrows, sydd yn 82 oed fel Gwirfoddolwr y Flwyddyn y Faner Werdd 2019 Cymru am fynd y tu hwnt i’w rôl fel Cadeirydd Rhandir Ystum Taf.

Ers pum mlynedd, Mac sydd wedi bod yn arwain pwyllgor y rhandir, gan weithio’n ddiflino i drawsnewid pwll a siop y safle, a chyflwyno storfa ddiogel a chyfleusterau toiled newydd. Gellir dod o hyd i Mac ar y safle bron bob dydd, yn helpu i sicrhau bod y 250 o denantiaid yn mwynhau safle cyfeillgar, diogel, cynhyrchiol ac ecogyfeillgar.

Dywedodd Mac:

Mae ennill y wobr hon wedi rhoi teimlad rhagorol i mi o lawenydd a balchder.  Rwy’n siŵr y bydd yn ysgogi ein hymdrechion i ddefnyddio’r potensial sydd gan ein safle, fydd, yn ddi-os, yn gwella ein hardal leol.

Cyflwynwyd gwobr gyntaf Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn i Daniel Lewis o Ferthyr Tudful, sydd yn 14 oed.  

Mae Daniel yn aelod o grwpiau gwirfoddoli Cyfeillion Parc Taf Bargoed a Chyfeillion Parc Cyfartha. Yn ogystal â helpu gyda gweithgareddau ymarferol fel plannu coed, gosod gwrychoedd a phaentio dodrefn parc, mae Daniel wedi defnyddio ei sgiliau TG a ffotograffiaeth i wella gwefannau a chyfryngau cymdeithasol y grwpiau. Mae hyd yn oed wedi rheoli prosiect camera golau nos, sydd yn tynnu lluniau o fywyd gwyllt nosol yn y ddau barc i bawb eu gwerthfawrogi.

Dywedodd Daniel:

Rwy’n methu credu fy mod wedi ennill; roeddwn yn ddiolchgar i gael fy enwebu. Rwyf wir yn mwynhau’r hyn yr wyf yn ei wneud, ac nid wyf yn credu fy mod wedi ennill unrhyw gystadleuaeth erioed o’r blaen.

Paul Haines, gofalwr tir i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, enillodd gwobr Cyflogai y Flwyddyn i gydnabod ei waith yn gofalu am Barc Taf Bargoed. Mae gwaith diweddar Paul wedi cynnwys sefydlu cynefinoedd newydd a chefnogi menter i fynd i’r afael â baw cŵn.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd:

Ni ddylem amcangyfrif yn rhy isel pa mor bwysig yw parciau a mannau gwyrdd o ansawdd uchel i’n cymunedau, ein hiechyd a’n llesiant, i natur a’r economi. Diolch i ymrwymiad a brwdfrydedd pobl fel Mac, Daniel a Paul, mae gennym gymaint o gyfleusterau rhagorol ar drothwy’r drws.  Llongyfarchiadau i bob un ohonynt.

Cyflwynir cynllun Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gan Cadwch Gymru’n Daclus gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru.

Arwyr y Faner Werdd eleni:

  • Cyflogai y Flwyddyn 2019 Cymru – Paul Haines
  • Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn 2019 Cymru – Daniel Lewis
  • Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2019 Cymru – Mac Burrows
  • Ymgeisydd Terfynol Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2019 Cymru – Jane Bevan
  • Ymgeisydd Terfynol Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2019 Cymru – Jeff Walton

Gallwch roi eich parc neu fan gwyrdd ar y map trwy gymryd rhan hefyd. Ewch i dudalennau Gwobrau y Faner Werdd am fwy o wybodaeth.

Green Flag heroes honoured for their work