Er mwyn helpu i fynd i’r afael ag argyfwng cynyddol llygredd plastig morol, mae Cadwch Gymru’n Daclus yn llawn cyffro i fod wedi ymuno gyda TerraCycle, arweinydd byd-eang ym maes ailgylchu gwastraff anodd ei ailgylchu, er mwyn troi plastig morol yn gynnyrch y gellir eu hailddefnyddio.

Amcangyfrifir bod bron 13 miliwn o dunelli o blastig yn cael ei ollwng i’n cefnforoedd bob blwyddyn.  Mae plastig yn gallu cael ei fwyta gan ystod eang o anifeiliaid morol neu cânt eu dal ynddo, gan achosi anafiadau, clefydau a marwolaeth, gyda thua miliwn o adar morol a 100,000 o famaliaid morol yn marw bob blwyddyn.

Sut mae’r bartneriaeth yn gweithio?

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn darparu bagiau gwastraff y gellir eu hadnabod yn hawdd er mwyn i wirfoddolwyr sydd yn glanhau traethau gadw eitemau plastig morol y gellir eu hailgylchu ar wahân. Gyda chymorth gan awdurdodau lleol, mae TerraCycle wedyn yn casglu’r bagiau am ddim ac yn prosesu’r gwastraff er mwyn ei wneud yn gynnyrch newydd wedi ei ailgylchu. 

Yn draddodiadol, roedd y ffaith fod yr haul, dŵr heli a thywod yn dadelfennu’r plastigau morol yn golygu er bod yr eitemau plastig yn cael eu codi o draethau lleol, nid oedd y deunyddiau’n gallu cael eu hailgylchu ac felly roedd yn cael ei anfon i safleoedd tirlenwi neu’n cael ei losgi. 

Bellach, mae’r holl blasting polythen dwysedd uchel (HDPE) yn cael ei ddefnyddio i wneud poteli sebon gwallt newydd Head & Shoulders y gellir eu hailgylchu sydd yn cynnwys hyd at 25% o blastig traeth wedi ei ailgylchu.  Mae’r holl blastigau cadarn eraill sy’n cael eu casglu mewn ymgyrchoedd glanhau’n cael eu hailgylchu gyda ffrydiau gwastraff presennol TerraCycle a byddant, yn y pen draw, yn cael ail fywyd fel meinciau neu biniau gwastraff.

Tackling marine plastic pollution with Terracycle