Yn anffodus, mae llawer o’n hybiau ar gau dros dro oherwydd yr achosion o’r coronafeirws. Ni fydd yr hybiau sydd yn dal ar agor yn rhoi benthyg offer i grwpiau ar hyn o bryd.

Mae’r offer sy’n cael ei gadw yn y lleoliadau hyn yn cynnwys codwyr sbwriel, cylchynau, festiau llachar a bagiau bin. Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys yr holl ganllawiau iechyd a diogelwch angenrheidiol.  Cyn benthyg unrhyw offer, mae’n rhaid i chi gwblhau Cytundeb Benthyg Offer Codi Sbwriel ac Asesiad Risg a ddarperir gan eich Hyb Lleol ag darllenwch y dogfennau canllaw pellach yma.

Cyfrifoldeb y benthyciwr yw dychwelyd yr eitemau sydd wedi eu benthyg erbyn y dyddiad a gytunwyd, yn eu cyflwr gwreiddiol. Bydd angen talu am unrhyw beth sydd yn torri / cael ei golli a disgwylir i’r benthycwyr hysbysu’r benthyciwr ynghylch unrhyw eitemau coll, wedi eu dwyn neu eu niweidio cyn gynted â phosibl er mwyn lleihau’r perygl o amharu ar fenthycwyr eraill.

Gellir benthyg yr offer am ddim a chaiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Dod o hyd i’ch hyb codi sbwriel lleol

Bydd y map newydd hwn yn cael ei ddiweddaru wrth i hybiau gael eu sefydlu. 

Litter picking hubs