Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Newyddion da! Bydd llawer o'n hybiau'n ailagor dros yr wythnosau nesaf. Byddwn yn diweddaru'r map gyda manylion.

Mae’r offer sy’n cael ei gadw yn y lleoliadau hyn yn cynnwys codwyr sbwriel, cylchynau, festiau llachar a bagiau bin. Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys yr holl ganllawiau iechyd a diogelwch angenrheidiol.  Cyn benthyg unrhyw offer, mae’n rhaid i chi gwblhau Cytundeb Benthyg Offer Codi Sbwriel ac Asesiad Risg a ddarperir gan eich Hyb Lleol ag darllenwch y dogfennau canllaw pellach yma.

Cyfrifoldeb y benthyciwr yw dychwelyd yr eitemau sydd wedi eu benthyg erbyn y dyddiad a gytunwyd, yn eu cyflwr gwreiddiol. Bydd angen talu am unrhyw beth sydd yn torri / cael ei golli a disgwylir i’r benthycwyr hysbysu’r benthyciwr ynghylch unrhyw eitemau coll, wedi eu dwyn neu eu niweidio cyn gynted â phosibl er mwyn lleihau’r perygl o amharu ar fenthycwyr eraill.

Gellir benthyg yr offer am ddim a chaiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Dod o hyd i’ch hyb codi sbwriel lleol

Yn ystod y cyfnod anarferol hwn, gall oriau agor hybiau fod yn wahanol, a gallant newid.  Cysylltwch â’r hybiau yn uniongyrchol i ganfod mwy. 

Litter picking hubs