Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae Gohebwyr Ifanc dros yr Amgylchedd gartref yn her a osodir i helpu i godi ymwybyddiaeth o fater amgylcheddol gwastraff plastig. Mae yna dri chategori o gystadleuaeth (ysgrifennu erthyglau, fideo a ffotograffiaeth) y gellir eu cynnal gartref.

 • Fideo
  Crëwch fideo 2 funud yn dangos ffordd greadigol o leihau plastig yn y cartref a pham y credwch ei fod yn bwysig.

  A oes gennych chi syniad creadigol i leihau faint o wastraff plastig sydd yn eich tŷ? Ydych chi’n ymfalchïo yn y ffaith eich bod yn taflu cyn lleied o blastig i ffwrdd? Ydych chi wedi ailddefnyddio hen blastig mewn ffordd ddiddorol? Crëwch fideo i ddangos y ffordd yr ydych yn lleihau gwastraff yn y cartref. Byddai esbonio pam y mae angen i ni leihau gwastraff plastig yn y lle cyntaf yn syniad da hefyd. Byddwch mor greadigol ag y dymunwch ond cadwch eich fideo o dan ddwy funud!

 • Ffotograffiaeth
  Tynnwch lun sydd yn codi ymwybyddiaeth o lygredd a gwastraff plastig.

  Mae angen i ffotograff da ddal sylw. Gall fod yn rhywbeth sydd yn ysbrydoli, neu’n rhywbeth sydd yn procio’r meddwl, llun sydd yn dweud stori efallai neu’n ddelwedd sydd yn syfrdanu. Ar gyfer y gystadleuaeth hon rydym yn chwilio am rywbeth sydd yn tynnu sylw ac yn codi ymwybyddiaeth o broblem sbwriel plastig.

  Tynnwch eich lluniau gartref, yn yr ardd neu ar daith gerdded, yna dewiswch yr un gorau. Bydd angen teitl arno a disgrifiad byr yn nodi pam y credwch ei fod yn llun da ar gyfer codi ymwybyddiaeth o broblem plastig yn ein hamgylchedd (dim mwy na 100 o eiriau).

 • Erthygl
  Allwch chi ysgrifennu adroddiad sydd yn denu sylw am beryglon llygredd plastig a’r angen i leihau gwastraff plastig?

  Byddai meddwl am fater yn ymwneud â gwastraff plastig sydd yn lleol i chi, yn eich cartref eich hun efallai, a’i gysylltu â phroblem fyd-eang plastigau yn y cefnfor, yn gais da iawn. Bydd angen i chi wneud rhywfaint o ymchwil – canfod faint o wastraff plastig yr ydych yn ei greu mewn diwrnod efallai, neu ddod o hyd i ffeithiau ar-lein. Bydd adroddiad da hefyd yn cynnig atebion i’r broblem – efallai y byddwch yn cael syniad fydd, rhyw ddiwrnod, o gymorth i’r byd! Ni allwch ysgrifennu mwy na 1000 o eiriau a gall gynnwys eich lluniau neu eich darluniau eich hun.

 Lawrlwythiwch taflen YRE adref

Lle y bo’n bosibl, lanlwythwch eich gwaith i’r cyfryngau cymdeithasol a rhowch wybod i ni. Tagiwch ni (Twitter) @YREWales @YREInt @EcoSchoolsWales @Keep_Wales_Tidy (Instagram) @ecoschooslwales @keepwalestidy  Ia defnyddiwch yr hashnodau canlynol #YREstayshome #YoungReporters #LitterLessCampaign ar unrhyw gyfryngau cymdeithasol.

Danfonwch eich ceisiadau ar gyfer cystadleuaeth YRE i [email protected] gan nodi eich enw, eich oed a’ch ysgol.

Dyddiad cau am ceisiadau yw 26 Chwefror 2021

Bydd unrhyw waith yn cael ei gynnwys yng nghystadleuaeth YRE Cymru gyda’r cyfle i ennill becyn casglu sbwriel ysgol (sy'n cynnwys codwyr sbwriel, cylchoedd, menig a nwyddau eraill!)

 

Canllaw

Mae’n rhaid i bob ymchwil a gweithgaredd fod o fewn argymhellion a chanllawiau’r Llywodraeth https://gov.wales/coronavirus-covid-19:  er enghraifft:

 • Ymchwil desg ac ar-lein
 • Cyfweliadau wedi eu cynnal dros y ffôn, ar alwad fideo neu wyneb yn wyneb gyda phobl sydd yn byw yn yr un tŷ. (Mae llawer o aps galwadau fideo yn cynnig y gallu i recordio a allai gael ei gynnwys mewn ffilm)
 • Arolygon ar-lein
 • Ffotograffiaeth Dan Do – edrychwch ar Weminar YRE i gael syniadau ar gyfer ffotograffiaeth dan do https://www.youtube.com/watch?t=3390s&v=v1LZv0kxXSU
 • Gallai gweithgareddau awyr agored, fel ffotograffiaeth neu ffilm, ddigwydd gyda chi yn unig neu gydag aelod o’r un cartref yn y gymuned leol fel rhan o’ch ymarfer corff dyddiol

Dyma rai dolenni i straeon newyddion diweddar a allai helpu i ysgogi meddyliau a syniadau.

Edrychwch ar weminarau YRE https://www.yre.global/webinars ar bynciau fel ‘Sut i ysgrifennu stori lwyddiannus’, ‘Ffotograffiaeth Dan Do’, ‘Podlediadau yw’r ysfa newydd.’

#YREstayshome challenge