Her #YREstayshome

Mae’r Coronafeirws wedi effeithio ar ein bywydau a’r amgylchedd mewn sawl ffordd, cadarnhaol a negyddol.

Rhan 1

Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o wybodaeth i ymchwilio i’r ffordd y mae’r coronafeirws, a’r newid i’n bywydau bob dydd, wedi effeithio ar sbwriel yn eich ardal leol.  Mae’r pethau y gallech eu hystyried yn cynnwys

 • A yw’r effeithiau yn gadarnhaol, yn negyddol neu a yw’n fath gwahanol o sbwriel?
 • Sut mae eich awdurdod lleol wedi ymdrin â sbwriel a gwastraff yn ystod pandemig coronafeirws?
 • Ydych chi wedi gweld unrhyw newid mewn ymddygiad yn ymwneud â gwastraff a sbwriel yn eich teulu neu eich cymuned leol?
 • A fydd unrhyw newid mewn ymddygiad yn barhaol neu’n newid dros dro? Awgrymwch atebion posibl i’r problemau yr ydym yn eu hwynebu nawr ac i’r dyfodol.

Rhan 2

Unwaith y byddwch wedi gwneud eich ymchwil, eich her fydd codi ymwybyddiaeth o’r effaith y mae coronafeirws wedi ei gael ar sbwriel a’r amgylchedd – naill ai:

 • Creu blog neu adroddiad ysgrifenedig ar arddull newyddiadurol o ddim mwy na 1000 o eiriau
 • Creu a lanlwytho ffilm fer o ddim mwy na 3 munud i’r cyfryngau cymdeithasol
 • Creu cyfres o 3-5 o ffotograffau – Cynnwys disgrifiad byr o ddim mwy na 50 o eiriau o gyflwyniad yn esbonio’r cyswllt ac is-bennawd byr o dan bob un o’r ffotograffau (uchafswm o 20 gair).

Lle y bo’n bosibl, lanlwythwch eich gwaith i’r cyfryngau cymdeithasol a rhowch wybod i ni. Tagiwch ni (Twitter) @YREWales @YREInt @EcoSchoolsWales @Keep_Wales_Tidy (Instagram) @ecoschooslwales @keepwalestidy  Ia defnyddiwch yr hashnodau canlynol #YREstayshome #YoungReporters #LitterLess ar unrhyw gyfryngau cymdeithasol ac anfonwch eich ceisiadau ar gyfer cystadleuaeth YRE i [email protected] gan nodi eich enw, eich oed a’ch ysgol.

Bydd unrhyw waith yn cael ei gynnwys yng nghystadleuaeth YRE Cymru gyda’r cyfle i ennill £100.  Cofiwch fod y dyddiad cau wedi cael ei ymestyn i ddydd Gwener 12 Mehefin.

 

Canllaw

Mae’n rhaid i bob ymchwil a gweithgaredd fod o fewn argymhellion a chanllawiau’r Llywodraeth https://gov.wales/coronavirus-covid-19:  er enghraifft:

 • Ymchwil desg ac ar-lein
 • Cyfweliadau wedi eu cynnal dros y ffôn, ar alwad fideo neu wyneb yn wyneb gyda phobl sydd yn byw yn yr un tŷ. (Mae llawer o aps galwadau fideo yn cynnig y gallu i recordio a allai gael ei gynnwys mewn ffilm)
 • Arolygon ar-lein
 • Ffotograffiaeth Dan Do – edrychwch ar Weminar YRE i gael syniadau ar gyfer ffotograffiaeth dan do https://www.youtube.com/watch?t=3390s&v=v1LZv0kxXSU
 • Gallai gweithgareddau awyr agored, fel ffotograffiaeth neu ffilm, ddigwydd gyda chi yn unig neu gydag aelod o’r un cartref yn y gymuned leol fel rhan o’ch ymarfer corff dyddiol

Dyma rai dolenni i straeon newyddion diweddar a allai helpu i ysgogi meddyliau a syniadau.

Edrychwch ar weminarau YRE https://www.yre.global/webinars ar bynciau fel ‘Sut i ysgrifennu stori lwyddiannus’, ‘Ffotograffiaeth Dan Do’, ‘Podlediadau yw’r ysfa newydd.’

#YREstayshome challenge