Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Yn Cadwch Gymru’n Daclus, rydym yn angerddol am gefnogi ac ysbrydoli pobl i weithredu i ddiogelu a gofalu am eu hamgylchedd lleol, gan greu Cymru fwy diogel, glanach, iachach a mwy cynaliadwy.

Er y bu’n rhaid i ni wneud pethau ychydig yn wahanol yn 2020, diolch i gefnogaeth ein partneriaid, ysgolion a’n gwirfoddolwyr, roeddem yn gallu parhau â’n gwaith pwysig a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Uchafbwyntiau 2020

Gweithredu cymunedol

Ar draws y wlad daeth gwirfoddolwyr newydd a phresennol i’r adwy i ofalu am eu cymdogion a’u cymunedau, gan ddangos ymroddiad, trugaredd a chadernid eithriadol. Rhwng mis Mawrth a mis Rhagfyr, neilltuodd ein Harwyr Sbwriel, grwpiau cymunedol ac ymwelwyr hybiau dros 14,000 o oriau yn gofalu am ein hamgylchedd.  Gyda’i gilydd, casglwyd 17,000 o fagiau sbwriel ac ailgylchu.

Cawsom ein syfrdanu gan y gefnogaeth i Hydref Glân Cymru ym mis Medi hefyd. Cymerodd dros 1,100 o wirfoddolwyr ran mewn bron 200 o ymgyrchoedd glanhau gan gadw pellter cymdeithasol. Rydym yn llawn cyffro bod llawer o’r arwyr sbwriel a ymunodd â ni yn gwirfoddoli gyda ni am y tro cyntaf.

Creu a diogelu mannau gwyrdd

Derbyniodd 224 o barciau a mannau gwyrdd yng Nghymru wobr flaenllaw y Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd – sydd yn dyst i waith caled staff a gwirfoddolwyr sydd wedi cynnal safonau rhagorol o dan yr amgylchiadau mwyaf heriol.

Gydag un mewn chwech o rywogaethau mewn perygl o ddifodiant yng Nghymru, roedd yn bleser lansio Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a chynnig pecynnau gardd am ddim i sefydliadau a grwpiau cymunedol. Crewyd dros 500 o fannau gwyrdd, sydd o fudd i natur ar ein stepen drws ac yn rhoi hwb pwysig i lesiant ein cymunedau.

Addysg amgylcheddol gwahanol

Symudwyd rhaglen Eco-Sgolion Cymru o leoliad traddodiadol yr ysgol i lu o lwyfannau digidol newydd, gan gynorthwyo athrawon a myfyrwyr gyda gweithgareddau a chyfleoedd dysgu rithiol. Croesawodd ein hysgolion ffordd newydd o weithio, gan fwrw ati gyda’n heriau Eco-Sgolion Gartref wythnosol, Gwersyll Haf Taclus a hyfforddiant ar-lein.

Cafodd myfyrwyr o Ysgol Gynradd West Park, Porthcawl ac Ysgol Clywedog yn Wrecsam lwyddiant byd-eang, gan ennill y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth ryngwladol Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd (YRE) 2020

Edrych ymlaen

Rydym wedi bod yn gweithio yn y cefndir ar eich rhan, yn cynllunio a datblygu syniadau newydd ar gyfer ein hamgylchedd, rhai y gobeithio y gallwch ymuno â ni i’w cyflwyno yn 2021.

Maent yn cynnwys Gwanwyn Glân Cymru sydd yn dychwelyd yn 2021! Ymunwch a ni o 28 Mai – 13 Mehefin

Gan fod yr etholiad ar y gorwel, edrychwch ar ein maniffesto i weld yr hyn yr ydym eisiau i lywodraeth nesaf Cymru ei wneud.

Impact of our work