Cymraeg

Ymunwch â Caru Cymru - mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Caru Cymru

Mae’r Wobr Arfordir Gwyrdd yn cydnabod y traethau hynny sydd yn ‘drysorau cudd’ – traethau hardd, garw, heb eu cyffwrdd y mae cymaint ohonynt ar hyd arfordir Cymru.


Mae’r wobr yn cydnabod ansawdd rhagorol y dŵr a’r amgylchedd sydd heb ei gyffwrdd, ond yn wahanol i draeth Gwobr y Faner Las, ni fydd gan y safleoedd hyn y seilwaith a’r rheolaeth ddwys sydd fel arfer yn gysylltiedig â chanolfannau glan môr mwy traddodiadol.

Mae’r Wobr Arfordir Glas yn bwysig i gydnabod holl brif draethau Cymru, gyda’n gwlad fach (ond nerthol!) yn cynnwys 18 o Wobrau Arfordir Glas yn ystod 2019.

I orffen, mae’r Wobr Arfordir Glas yn annog pobl i ‘fabwysiadu’ rhannau o’r arfordir, sydd yn cyfrannu at gynaliadwyedd yr ardal tra’n hybu gwirfoddoli.

Mae’r rhestr o feini prawf ar gyfer y Wobr Arfordir Gwyrdd yn cynnwys y canlynol:

  • Mae’n rhaid i’r traeth gydymffurfio â safonau ansawdd dŵr ‘Rhagorol’ y Gyfarwyddiaeth Dŵr Ymdrochi Diwygiedig;
  • Dylid annog perchnogion cŵn a cheffylau, trwy ddarparu cyfleusterau addas a llenyddiaeth a man mynediad canolog, i lanhau ar ôl eu hanifeiliaid wrth ddefnyddio’r traeth;
  • Mae’n rhaid i bob Gwobr Arfordir Glas gael cynllun gwarchodaeth;
  • Dylai gwybodaeth am weithgareddau a digwyddiadau amgylcheddol wedi eu trefnu’n lleol fod ar gael i’r cyhoedd;
  • Mae’n rhaid i fynedfa’r cyhoedd i’r traeth fod yn ddiogel ac wedi ei gynnal a’i gadw’n dda.

Lawrlwythwch y meini prawf llawn a’r nodiadau canllaw

I wneud cais am y Wobr Arfordir Glas neu am unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â Thîm Arfordir Cadwch Gymru’n Daclus trwy anfon e-bost i [email protected] 

Green Coast