Ystyried trefnu ymgyrch Gwanwyn Glân Cymru?  Newyddion gwych! Nawr, mae’n amser cynllunio.

P’un ai eich bod yn #ArwrSbwriel rheolaidd, neu dyma eich tro cyntaf, dyma’r lle i ddod o hyd i’r holl gyngor a gwybodaeth sydd eu hangen arnoch i ddechrau gwneud gwahaniaeth.

Trefnu digwyddiad diogel

Rydym eisiau sicrhau eich bod yn cadw’n ddiogel, felly ystyriwch yr amodau, cofiwch ddarllen ein llawlyfr a chwblhau ffurflen asesu risg.

Briffau diogelwch digwyddiadau

Codi sbwriel cyffredinol

Gweithio mewn ardaloedd arfordirol

Gweithio gerllaw neu ar briffyrdd

Gweithio ar ddyfrffyrdd

Offer

Gallwch bellach fenthyg offer codi sbwriel am ddim o hyb codi sbwriel! Ewch i fap ein hyb i ddod o hyd i’r un agosaf, sydd yn cynnwys manylion archebu. 

Map hybiau codi sbwriel

Mae’r offer sy’n cael ei gadw yn y lleoliadau hyn yn cynnwys codwyr sbwriel, cylchynau, festiau llachar a bagiau bin. Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys yr holl ganllawiau iechyd a diogelwch angenrheidiol.  Cyn benthyg unrhyw offer, mae’n rhaid i chi gwblhau Cytundeb Benthyg Offer Codi Sbwriel ac Asesiad Risg a ddarperir gan eich Hyb Lleol ag darllenwch y dogfennau canllaw pellach yma.

Os hoffech brynu eich offer eich hun, ewch i’n siop ar-lein lle gallwch ddod o hyd i gynnyrch gan ein partneriaid Helping Hand. Bydd Helping Hand yn cyfrannu canran o bob gwerthiant i gefnogi ein gwaith mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru.

Bydd Wilko, un o brif noddwyr y Gwanwyn Glân Prydain Fawr, yn stocio codwyr sbwriel, festiau llachar a menig yn y siop yn ystod yr ymgyrch i helpu pobl i baratoi ar gyfer y digwyddiad lanhau mwyaf erioed y wlad.

Gwaredu ac ailgylchu eich sbwriel

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chynghorau er mwyn gwaredu yn ddiogel – ac ailgylchu – y sbwriel yr ydym yn ei gasglu.

Gan ddefnyddio’r ymagwedd ‘tair sach lawn’, rydym yn gofyn i wirfoddolwyr Gwanwyn Glân Cymru wahanu plastig, alwminiwm a gwastraff cyffredinol.

Ewch yma am wybodaeth am gasgliadau ac offer yn eich ardal chi

Angen mwy o gyngor a chymorth?

Ble bynnag y byddwch yng Nghymru, bydd Swyddog Prosiect Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio yn eich ardal chi.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich swyddog lleol ar ein tudalen manylion staff

Ewch nôl i

Cofrestrwch digwyddiad Map digwyddiadau Hyrwyddo eich digwyddiad

Planning your clean-up