Cymraeg

Parhewch â'ch gweithgareddau Eco-Sgolion

Eco-Sgolion Adref

Mae ein holl Arwyr Sbwriel yn cael eu cynghori i barchu cyfyngiadau’r Llywodraeth. Pan fydd y canllawiau yn galluogi Arwyr Sbwriel i fynd allan, rydym yn gofyn iddynt ddilyn y camau syml hyn:

  • Peidiwch â mynd allan os ydych yn teimlo’n anhwylus neu â symptomau annwyd neu’r ffliw
  • Gwisgwch fenig wrth lanhau bob amser – PEIDIWCH Â RHANNU MENIG           
  • Golchwch eich dwylo yn drwyadl am 20 eiliad gan ddefnyddio sebon a dŵr poeth cyn ac ar ôl codi sbwriel, a’u sychu’n drwyadl
  • Arhoswch o leiaf dau fetr (tua thri cham) i ffwrdd o bobl eraill
  • Gorchuddiwch eich trwyn a’ch ceg gyda hances bapur os ydych yn peswch neu’n tisian a thaflwch yr hances bapur i mewn i fin ar unwaith. Defnyddiwch hylif diheintio dwylo os nad ydych yn gwisgo menig pan fydd hyn yn digwydd
  • Cysylltwch â’ch awdurdod lleol i weld a ydynt yn dal i allu casglu a gwaredu’r gwastraff sy’n cael ei gasglu.

Cymerwch ofal ac arhoswch yn ddiogel.

Mae cynllun Arwyr Sbwriel Cadwch Gymru'n Daclus wedi'i ohirio ar hyn o bryd. Yr ydym wedi derbyn llif o geisiadau ac ni allwn ddygymod â'r galw, felly, yn anffodus, nid fyddwn yn derbyn unrhyw Arwyr Sbwriel newydd am y tro. Mae'n costio tua £200 i ddarparu’r offer, hyfforddiant ac yswirio pob Arwr, ac mae'r holl offer a ariannwyd gan grantiau a sicrhawyd gennym wedi'u dyrannu erbyn hyn.  

Mae Cadwch Gymru'n Daclus bellach yn y broses o werthuso'r cynllun ac yn ymchwilio i ffyrdd mwy cynaliadwy o gefnogi gwirfoddolwyr unigol sydd am ofalu am eu hardal leol. Rydym hefyd yn siarad â phartneriaid a darpar gyllidwyr/noddwyr ynglŷn â'r posibilrwydd o sicrhau arian i ailagor y cynllun yn y dyfodol. 

Yn y cyfamser, rydym yn cynghori unrhyw un sydd am gasglu sbwriel yn eu hardal leol i ymuno â'u grŵp lleol

Litter Champions