Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Yn Cadwch Gymru’n Daclus, gwyddom fod cael strydoedd glân yn bwysig iawn i bobl.

Mae sbwriel yn niweidio bywyd gwyllt, mae baw cŵn yn peryglu iechyd ac mae graffiti’n gwneud i ni deimlo’n anniogel yn ein cymunedau. Ond er mwyn i ni allu gwneud gwahaniaeth, mae angen i ni ddeall y materion hyn.

Felly bob blwyddyn, mae ein staff arbenigol yn arolygu miloedd o strydoedd ym mhob cwr o Gymru. Mae ein canlyniadau annibynnol yn galluogi awdurdodau lleol i dargedu ardaloedd lle mae problem a materion penodol.

Trwy ddod â data ynghyd o’r arolygon hyn, gallwn ddatblygu darlun flwyddyn ar ôl blwyddyn ar draws Cymru o gyflwr ein strydoedd. Mae hyn o gymorth i ni ynghyd â Llywodraeth Cymru ac eraill i fonitro effeithiolrwydd ein gwaith a chynllunio sut, trwy gydweithio, y gallwn wneud ein strydoedd yn lanach ac yn fwy diogel.

Yn anffodus, nid oedd yn bosibl cynnal arolygon yn 2020 oherwydd cyfyngiadau coronafeirws.  Ond bydd ein tîm o arbenigwyr allan yn arolygu yn 2021 i weld sut mae’r pandemig wedi effeithio ar lendid ein strydoedd.   

Mae gan bawb gyfrifoldeb i waredu eu sbwriel yn gyfrifol – mae stryd wirioneddol lân yn stryd heb sbwriel arni yn y lle cyntaf.

2018-19

2017-18

2016-17

2015-16

2014-15

Darllenwch ein Methodoleg System Reoli ar gyfer Archwilio’r Amgylchedd Lleol (LEAMS)

Street cleanliness surveys