Cymraeg

Os ydy'r biniau'n llawn, ewch â'ch sbwriel adref. 

Creu Straeon Nid Sbwriel

Hoffai Cadwch Gymru’n Daclus groesawu ysgolion annibynnol, meithrinfeydd a sefydliadau addysg i’r rhaglen Eco-Sgolion ac medrwn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i helpu ysgolion i weithio tuag at gyrraedd eu Faner Werdd.

Ar hyn o bryd, mae Cadwch Gymru’n Daclus yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i redeg y rhaglen mewn ysgolion cyhoeddus. Yn anffodus, nid yw’r cyllid hwn yn ymestyn i ysgolion a aruennir yn preifat ac felly, mae cost ynghlwm.

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn credu’n gryf bod ei raglan Eco-Sgolion yn ysbrydoli ac yn grymuso disgyblion i fod yn arweinwyr o newid yn eu cymunedau ac yn ehangu addysg y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth i ddatblygu agweddau ac ymrwymiad cyfrifol, yn y cartref ac yn y gymuned ehangach.

Mae dros 95% o ysgolion Cymru wedi cofrestru gyda Eco-Sgolion. Trwy ymuno â’r teulu, byddwch hefyd yn gallu rhwydweithio a rhannu arfer da gydag ysgolion eraill athrawon a staff Cadwch Gymru’n Daclus. Byddwch yn gweld arbedion cost yn dilyn y mesurau amgylcheddol ar waith a lleihad yn eich ôl-troed carbon.

Beth mae’n ei gostio i ymuno a Eco-Sgolion?

Ffi gofrestru untro £150 a TAW

  • 2 awr o gymorth un i un, wyneb yn wyneb, dros y ffôn a/neu ar e-bost
  • Mewngofnodi personol i wefan Eco-Sgolion
  • Mynediad at adnoddau ar y we
  • Cylchlythyr Eco-Sgolion/Cadwch Gymru'n Daclus
  • Cyfryngau cymdeithasol 

Ymweliad cymorth un i un gan Swyddog Cadwch Gymru'n Daclus (2 awr) £150 a TAW 

Asesiad Baner Werdd £250 a TAW

Mae hyn yn cynnwys cost asesiad desg o’ch cais, ymweliad asesu, Baner Werdd Eco-Sgolion a’r dystysgrif 

1 lle yn y digwyddiad hyfforddi Eco-Sgolion mewn ardal leol e.e. Elfennau Sylfaenol £75 a TAW 

Presenoldeb yn yr Uwch Eco Bwyllgor (SEC) neu’r Eco Bwyllgor Cenedlaethol (NEC) ar gyfer eich ysgol – athro a hyd at 4 disgybl fel arfer £75 a TAW 

1 x sesiwn hyfforddi staff (2.5 awr) ar destunau Eco-Sgolion e.e. ymgysylltu ysgol gyfan yn gysylltiedig â'r cwricwlwm £185 a TAW 

Mae Cadwch Gymru'n Daclus hefyd yn gallu darparu ystod o wasanaethau ychwanegol a hyfforddiant pwrpasol i’ch cefnogi, y codir ffi amdanynt.

 

Ewch i’n tudalen Eco-Sgolion am fanylion llawn y newidiadau, y gwasanaethau y gallwn eu darparu a’r prisiau, yna cysylltwch ag [email protected] am fwy o wybodaeth ac i gysylltu â’ch swyddog addysg lleol.

 Independent Schools