Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae wedi bod yn amser prysur i’r Eco-Sgolion, gyda phob math o weithgareddau’n cael eu cynnal i fynd i’r afael â sbwriel – un o wyth testun yn y rhaglen a ddyluniwyd i rymuso ac ysbrydoli pobl i wneud newidiadau amgylcheddol cadarnhaol.

  • Cymerodd pobl ifanc Cymru ran yn ein hymgyrch Gwanwyn Glân Cymru yn ddiweddar, gan helpu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eu cymuned trwy drefnu digwyddiadau glanhau a gweithredu fel modelau rôl rhagorol.
  • Mae llawer o Eco-Sgolion yn cymryd rhan mewn prosiect “Litter Less”, gan archwilio ffyrdd o leihau sbwriel yn eu hysgolion ac ar dir yr ysgol.
  • Mynychodd dros 100 o fyfyrwyr yr Eco-Bwyllgor Hŷn diweddar i ddysgu am gost gollwng sbwriel, yn ariannol ac i’n hamgylchedd. Rhannwyd eu safbwyntiau ar y materion a chyflwynwyd syniadau am “becyn cymorth sbwriel” newydd sbon – adnodd y mae Cadwch Gymru’n Daclus yn ei gynhyrchu ar gyfer pob ysgol yng Nghymru.

Mae sbwriel yn cael effaith weledol, felly mae’n hawdd gweld sut y gall lle chwarae yn llawn pecynnau creision, poteli diodydd a phapurau siocled roi argraff wael o’r ysgol gyfan. 

Rydym yn galw ar ein holl Eco-Sgolion i archwilio eu tir a’u hadeiladau. O ble mae’r sbwriel yn yr ysgol yn dod?  A yw’r staff a’r myfyrwyr yn ei greu? A yw pobl yn dod ag ef i mewn? Sut gellir gwella pethau? A oes gan yr ysgol bolisi sbwriel?

Bob blwyddyn, mae Eco-Sgolion yn cwblhau Adolygiad Amgylcheddol sydd yn cynnwys adran wedi ei neilltuo i sbwriel. Rydym yn annog ein holl Eco-Sgolion i edrych ar yr Adolygiad ac ystyried sut maent yn perfformio.

Trwy gynnal arolygiadau sbwriel rheolaidd a sicrhau bod y tir yn rhydd rhag sbwriel, bydd y myfyrwyr a’r gymuned leol yn sylwi ar y gwelliannau i ymddangosiad a delwedd yr ysgol yn gyflym a byddant yn teimlo mwy o falchder a chyfrifoldeb.   

Rydym yn gofyn i’r holl Eco-Sgolion yng Nghymru i ddweud wrthym am y gwaith da sydd yn digwydd – hoffem rannu eu straeon gyda’n teulu rhyngwladol!

Felly, ydych chi yn un o’r Eco-Sgolion sydd yn cynnal ymgyrch sbwriel? Sut gawsoch chi bobl i gymryd rhan? Pa wahaniaeth wnaethoch chi? Rhannwch eich gweithgareddau ar Twitter @EcoSchoolsWales neu cysylltwch â Julie Giles

Am fwy o wybodaeth am sbwriel, cysylltwch â’ch Swyddog Addysg lleol yn Cadwch Gymru’n Daclus

Cysylltwch â’ch awdurdod lleol i ymchwilio i’r cymorth y gallant ei gynnig.

Ac ewch i’r safleoedd isod:

Eco-Schools Wales inspiration: Litter