Mae delwriaeth Hadfield Road yn cynnig bin car Cadwch Gymru’n Daclus am ddim i’r 200 o gwsmeriaid cyntaf sy’n prynu cerbydau gyda phlatiau rhif newydd 2018.Mae’r cyhoeddiad yn cydfynd â lansiad y Nissan Leaf newydd, sef car teuluol arloesol trydan 100%.

Dywedodd Gareth Howells, y Rheolwr Cyffredinol yn Wessex Garages:

Ble bynnag rwy’n gyrru, alla i ddim helpu ond sylwi ar sbwriel ar hyd ochrau’r ffyrdd, neu ar y glannau ac ymylon glaswellt. Dydyn ni ddim yn sôn am ardaloedd i gerddwyr ychwaith, felly mewn sawl achos, rhaid mai sbwriel sydd wedi’i daflu allan o ffenestri ceir yw hwn. Defnyddir biniau ceir fel mater o arfer mewn sawl gwlad arall er mwyn helpu lleihau hyn ac mae Wessex Garages wrth ei fodd o allu bod yn rhan o fenter Cadwch Gymru’n Daclus i helpu lleihau gwastraff wrth ochr y ffordd.

Mae sbwriel wrth ochr y ffordd yn anodd ei glirio ac mae’n aml yn beryglus i wneud hynny ac yn golygu cost sylweddol i’r trethdalwr.

Amcangyfrif cost casglu a chael gwared ar sbwriel yw tua £3.5 miliwn y flwyddyn. Fodd bynnag, nid yw’r ffigur hwn yn cynnwys effaith economaidd ychwanegol cau’r ffyrdd a thagfeydd – y ddau’n ganlyniadau anochel o geisio glanhau’r ardaloedd hyn.

Dangosodd adroddiad Cadwch Gymru’n Daclus a ryddhawyd yn 2017 mai poteli diodydd plastig yw’r math o sbwriel mwyaf cyffredin ar ochrau’n ffyrdd, wedi’i ddilyn yn agos gan becynnau bwyd cyflym.

Dywedodd Louise Tambini, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae’r sbwriel ar ein ffyrdd yn bla ar ein tirwedd sydd, fel arall, yn hardd ac mae’n costio’n ddrud i ni. Mae’r effeithiau’n bellgyrhaeddol boed yn amgylcheddol, yn economaidd neu’n gymdeithasol. Felly, mae’n wych gweld delwriaeth ceir mor fawr yng Nghymru’n gwneud ei rhan i helpu i fynd i’r afael â’r broblem.

Trwy annog pobl i roi eu poteli diodydd a’u pecynnau bwyd ym min eu car, er mwyn eu gwaredu neu eu hailgylchu adref, gobeithiwn weld llai o sbwriel ar hyd y ffyrdd. Mae’r neges yn syml – ewch â’ch sbwriel adref!

Cynhyrchir y biniau ceir gan Lisa Broom yng Nghaerdydd, a sefydlodd ei chwmni crefftau ‘Monkeys and Mess’ yn 2015. Bydd ffabrigau o raglenni Cadwch Gymru’n Daclus fel Gwobrau Arfordir Cymru, Eco-Ysgolion a’r Faner Las ar gyfer Parciau yn cael eu trawsnewid yn finiau bach, gwrth-ddŵr y mae modd eu defnyddio hefyd fel deunydd storio ychwanegol.

Lisa Broom (Monkeys and Mess), Gareth Howells (Wessex Garages) a Louise Tambini (Cadwch Gymru'n Daclus) 

Wessex Garages joins forces with Keep Wales Tidy to tackle roadside litter