Cymraeg

Os ydy'r biniau'n llawn, ewch â'ch sbwriel adref. 

Creu Straeon Nid Sbwriel

Roedd Dydd Sul 1 Hydref yn nodi'r chweched pen-blwydd cyflwyno'r tâl Bagiau Cludo Defnydd Sengl yng Nghymru. Tra'n canmol y canlyniadau anhygoel, mae'r elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru'n Daclus, yn annog defnyddwyr a manwerthwyr fel ei gilydd i beidio â bod yn hunanfodlon.

Cyflwynwyd y tâl bagiau siopa untro yn 2011 fel rhan o ran o strategaeth Llywodraeth Cymru i leihau cyfran y gwastraff sy'n mynd i safleoedd tirlenwi. Chwe blynedd ymlaen a phedair blynedd yn gynnar, mae Cymru wedi cyhoeddi ei fod wedi cyrraedd y targed o 64% o wastraff i'w ailgylchu erbyn 2019-20. Mae'r Wlad wedi cyrraedd trydydd yn thablau ailgylchu yn y Byd, a'r rhif dau yn Ewrop, ymhell o flaen gweddill y DU.

Yn ôl arolwg a gyhoeddwyd gan Brifysgol Caerdydd ym mis Medi 2016 [i], mae 80% o bobl yng Nghymru o blaid y tâl bagiau untro ac mae'n galonogol gweld hyn a ddangoswyd gan ostyngiad sylweddol yn y defnydd o fagiau ers 2011. Mae bellach yn ail natur i'r rhan fwyaf o bobl yng Nghymru gymryd eu bagiau eu hunain wrth siopa ac ailddefnyddio bagiau yn rheolaidd. A allem ni wneud mwy? Yn ddiddorol, tra ar draws archfarchnadoedd mawr, mae defnydd o bagiau un defnydd wedi lleihau'n sylweddol, bu llai o effaith ar fagiau heb eu labelu o siopau llai. A ydyn ni'n well rhaglennu i gofio ein bagiau ein hunain ar gyfer y siop fawr yn fwy felly efallai na siop y gornel? A oes lle i newid mewn ymddygiad o hyd wrth godi cilfachau, siopa dillad neu ar gyfer prynu ysgogiadau?

Mae amser bob amser yn digwydd pan fydd angen i bobl brynu bag siopa, felly mae'n hollbwysig ystyried y math o fag a brynir a sicrhau bod yr elw o'r bagiau hyn o fudd i'r amgylchedd. Unwaith eto, mae Cymru'n un cam o flaen gweddill y DU, yn hyn o beth. O dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, mae'n ofynnol bellach i fanwerthwyr roi eu henw net o werthu bagiau untro i ddibenion elusennol sy'n ymwneud yn benodol â diogelu'r amgylchedd neu welliant a pha fuddion i Gymru.

Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn gweithio gyda busnesau a manwerthwyr ledled Cymru i sicrhau bod yr ardoll yn cael ei ail-fuddsoddi i'r amgylchedd. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r elusen wedi derbyn rhoddion gan enwau cartref megis Argos, KFC a John Lewis, yn ogystal â llawer o siopau pentref annibynnol a cheffylau lleol.

Meddai Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru'n Daclus:

Rydym yn hynod ddiolchgar am gefnogaeth gan fanwerthwyr ledled Cymru sydd wedi ein dewis ni fel elusen enwebedig. Gyda'r arian a roddwyd, rydym wedi gallu cefnogi grwpiau a gwirfoddolwyr sy'n gweithio'n ddiflino i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau.

Arweiniodd Cymru'r ffordd ar newid ymddygiad hirdymor trwy ddod yn wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno tâl am y defnydd sengl o fagiau siopa. Mae angen inni adeiladu ar y llwyddiant hwn trwy barhau i archwilio dulliau amgen ac arloesol o fynd i'r afael â sbwriel.

Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn rhoi'r pŵer i weinidogion ymestyn y ffi i fathau eraill o fagiau siopa, megis 'bagiau am oes'. Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn cefnogi estyniad i'r tâl, yn arbennig yng Nghymru, lle mae cefnogaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o bwysigrwydd lleihau'r defnydd cyffredinol o fagiau siopa yn eithriadol o uchel. Gydag amser, gobeithir y bydd y gefnogaeth a'r ddeddfwriaeth hon hefyd yn ymestyn i fathau eraill o eitemau un defnydd, megis cwpanau coffi bach.

Fel cenedl, dylai Cymru ymfalchïo yn y chwe blynedd diwethaf, gan arwain y DU gyda'i rhagolygon, ei ddeddfwriaeth a'i ganlyniadau. Bydd Cadwch Gymru'n Daclus yn parhau i ymgyrchu dros a gyrru gwelliant tra'n sicrhau bod yr holl gefnogaeth a gafwyd yn elwa ar bobl ac amgylchedd ein gwlad hardd.

 

[i] Poortinga, W. Sautkina, E. Thomas, G.O, a Wolstenholme, E. (2016). Tâl bag plastig Lloegr:

Newidiadau mewn agweddau ac ymddygiad. Caerdydd: Ysgol Bensaernïaeth / Ysgol Seicoleg Cymru, Prifysgol Caerdydd.

Single use carrier bag charge: bags of opportunity to make a positive impact