Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi ennill pleidlais gyhoeddus i fachu £50,000 gan y Loteri Genedlaethol fel rhan o Brosiectau'r Bobl eleni. Dyfarnwyd y grant ar ôl i’r elusen ennyn hyder y cyhoedd gyda'u cynlluniau i drawsnewid ardaloedd o dri ysbyty er mwyn creu gerddi hardd.

 

Roedd Cadwch Gymru’n Daclus yn un o bump o grwpiau Gymraeg i gystadlu am gyfran o'r swm trawsnewidiol o £3 miliwn. Dangoswyd prosiectau pob un o'r grwpiau ar deledu oriau brig, gan roi cyfle i'r cyhoedd weld eu gwaith anhygoel ac wedyn gwneud y  penderfyniad anodd am ble y dylai'r arian fynd.  

 

Ar ôl cael ei ddewis gan bleidleiswyr ar draws y rhanbarth, bydd, mae Cadwch Gymru’n Daclus yn defnyddio'r grant newydd hwn i barhau â'u gwaith o ddod â phobl ynghyd, cryfhau eu cymuned leol a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Y nod yw creu hafanau tawel a fydd o fudd i iechyd a lles cleifion, ymwelwyr a staff gweithgar y GIG yn Ysbyty Gorseinon, Ysbyty Treforys ac Ysbyty Cwm Rhondda.

Mae Prosiectau'r Bobl yn bartneriaeth rhwng Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, y Loteri Genedlaethol ac ITV. Ers 2005 mae wedi rhoi cyfle unigryw i'r cyhoedd ddweud eu dweud am y ffordd orau o ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol yn eu hardal leol.  

Mae Prosiectau'r Bobl yn dathlu rhai o'r prosiectau rhyfeddol a gefnogir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol - ariannwr gweithgareddau cymunedol mwyaf y Deyrnas Unedig. Eleni, roedd 95 o grwpiau cymunedol ar y rhestr fer ar draws y Deyrnas Unedig, gyda phum grŵp yn mynd benben â'i gilydd ym mhob rhanbarth.  

 

Meddai Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Rydym yn wefr i gyd o fod wedi cymryd rhan yn Prosiectau'r Bobl eleni. Mae'n llwyfan wych i ni godi ymwybyddiaeth o'r gwaith a wnawn, ac ni allwn ddiolch digon i'r cyhoedd am roi eu cefnogaeth i ni a'r cyfle i wneud gwahaniaeth positif i fywydau cleifion yr ysbytai, eu teuluoedd a’u ffrindiau a staff y GIG. Bydd ein gerddi yn cynnig hafan i bobl gael seibiant o brysurdeb y wardiau; cyfle i anadlu awyr iach a mwynhau amgylchedd naturiol hardd.

 

Meddai John Rose, Cyfarwyddwr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru:

Mae Prosiectau'r Bobl yn amlygu'r pethau anhygoel y mae cymunedau'n ei wneud ar draws y Deyrnas Unedig i alluogi pobl i ffynnu. Ym mhob pentref, tref a dinas, mae grwpiau lleol yn gweithio gyda'i gilydd i wireddu eu syniadau gwych a chyflwyno'r newid y mae pobl eisiau ei weld yn eu hardal.  

Rydym yn gyffrous iawn i weld enillwyr eleni'n defnyddio'r grant gan y Loteri Genedlaethol i gryfhau eu cymuned leol a chefnogi pobl i fyw bywydau mwy iach a hapus.

Mae Prosiectau'r Bobl wedi dyfarnu tua £45 miliwn i dros 1,000 o achosion da ar draws y Deyrnas Unedig ers iddo ddechrau yn 2005.