Cymraeg

Os ydy'r biniau'n llawn, ewch â'ch sbwriel adref. 

Creu Straeon Nid Sbwriel

Bydd prosiect newydd tyfu bwyd yn dod â phobl o bob oed at ei gilydd i hybu iechyd, hapusrwydd a llesiant.

Bydd ‘Cyd-Dyfu’ yn hyrwyddo sefydlu mannau tyfu bwyd ar safleoedd llety gwarchod yng Nghaerffili, Sir Fynwy, Torfaen, Casnewydd a Chaerdydd. Caiff pobl hŷn y cyfle i gydweithio gyda disgyblion ysgolion lleol ar bob agwedd ar y prosiect, o gynllunio a dylunio, i adeiladu, plannu a chynaeafu.

Arweinir y prosiect gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus, ar y cyd ag Age Connects Torfaen, United Welsh a Chartrefi Dinas Casnewydd. Caiff ei gyllido gan Y Gronfa Iach ac Egnïol, sy’n bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Trwy gynorthwyo pobl o bob oed i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarfeol yn yr awyr agored, gobeithiwn y bydd y prosiect ‘Cyd-Dyfu’ o fudd i iechyd meddwl a chorfforol ein cymunedau. Rydym am i bobl hŷn deimlo eu bod yn cael eu gwethfawrogi ac yn cael y cyfle i drosglwyddo eu sgiliau a’u gwybodaeth i genedlaethau iau.

Hoffem ddiolch i’r Gronfa Iach ac Egnïol a’n partneriaid am wneud ‘Cyd-Dyfu’ yn bosibl. Rydym yn siŵr y gwnaiff y prosiect ddangos nad yw oedran yn rhwystr.

Yn ôl Tim Monckton o Gartrefi Dinas Casnewydd:

Mae Cartrefi Dinas Casnewydd wrth eu bodd yn gweithio ar y prosiect partneriaeth newydd cyffrous hwn. Mae dwyn ynghyd ein trigolion hŷn a’n cenhedlaeth iau yn rhan allweddol o ddatblygu cymunedau mwy cydlynus. Bydd y manteision o ran lles corfforol a meddyliol yn bellgyrhaeddol, a bydd y prosiect yn gymorth i fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysu, yn ogystal â darparu bwyd ffres sydd wedi ei dyfu’n lleol.

Yn ôl Bethan Jones, Swyddog Datblygu Busnes United Welsh:

Mae United Welsh yn falch o fod yn rhan o ‘Cyd-Dyfu’. Rydym yn gwybod bod cadw’n egnïol ac yn gysylltiedig yn bwysig i les personol ac i adeiladu cymunedau hapus, cydnerth. Rydym yn hynod falch o wahodd ysgolion lleol i fod yn rhan o’n cynlluniau er mwyn i ni allu gweithio a dysgu gyda’n gilydd.

Dywed Emma Wootten, Cydlynydd Datblygu i Age Connects Torfaen:

Mae’r prosiect hwn yn ffordd wych o alluogi pobl hŷn anweithgar i gael rhywfaint o ymarfer corff a hybu atgofion y rheini sy’n cael trafferthion gyda dementia. Gan fod garddio yn ymarfer gweddol ysgafn o ran ei dwyster, mae’n ddewis da i nifer o bobl hŷn sydd am fod yn egnïol. Gall garddio wella symudiadau a hyblygrwydd unigolyn, a chynyddu cryfder a dyfalbarhad, sydd yn gallu helpu i gynnal sgiliau motor.

New project helps generations ‘grow together’ in South East Wales