Mae’r Bathdy Brenhinol yn un o’r prif atyniadau twristiaid yn Ne Cymru a dyma’r unig le yn y byd lle gallwch wylio darnau arian y DU yn cael eu gwneud. Cafodd yr adeilad ei hun ei ddylunio o’r cychwyn cyntaf i fod mor gynaliadwy â phosibl ac mae’n adeilad Rhagorol Breeam. Mae’r profiad yn defnyddio technoleg solar i greu rhywfaint o’i drydan. Mae’r safle hefyd yn manteisio ar bŵer gwynt ac mae ganddo dyrbin 214 troedfedd lliw cennin Pedr o’r enw ‘Delilah’. Gall ymwelwyr bellach ddefnyddio rhywfaint o’r ynni gwyrdd hwn gan fod man gwefru cerbydau trydan newydd gael ei sefydlu yn eu maes parcio i ymwelwyr.

Goriad Gwyrdd yw’r eco-label sydd yn tyfu gyflymaf ac mae wedi cael ei ddyfarnu i fwy na 3,000 o ddarparwyr lletygarwch mewn 57 o wledydd ar draws y byd. Yng Nghymru, gweithredir Goriad Gwyrdd gan Cadwch Gymru' Daclus, sydd hefyd yn rheoli rhaglen eiconig y Faner Las.

Dywedodd Karl Rigby, Rheolwr Ynni yn y Bathdy Brenhinol; 

Ysgogodd ein hangerdd tuag at yr amgylchedd a’n hymrwymiad i genedlaethau’r dyfodol ni i fabwysiadu strwythur goriad gwyrdd er mwyn cael ein cydnabod yn rhyngwladol am ein hymdrechion i gynnal busnes cynaliadwy.

Mae busnesau trwy gydol y sector yn gymwys i wneud cais am Goriad Gwyrdd.  Mae hyn yn cynnwys gwely a brecwast, gwestai, llety hunanarlwyo, safleoedd gwersylla, canolfannau cynadledda, bwytai ac atyniadau.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Hoffem longyfarch Profiad y Bathdy Brenhinol ar eu llwyddiant.  Mae’n wych gweld un o brif atyniadau twristiaid Cymru’n gweithredu i ddiogelu ein hamgylchedd.

Mae Goriad Gwyrdd yn gyfle i roi Cymru ar y map fel cyrchfan gynaliadwy'r 21ain ganrif. Mae’n galonogol gwybod, pan fyddwch yn ymweld â Phrofiad y Bathdy Brenhinol, eich bod yn ymweld â lle sydd wedi ymrwymo i ofalu am ein hamgylchedd.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Goriad Gwyrdd www.greenkey.cymru

The Royal Mint Experience gains Green Key award