Cymraeg

Traethau a marinas yn dathlu llwyddiant rhyngwladol

Gwobrau Arfordir Cymru

Mae cymunedau’n cael eu hannog i wneud cais am becynnau gardd am ddim fel rhan o'n gynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn barod ar gyfer yr adeg pan fydd prosiectau’n gallu dechrau.

Mae dewis o becynnau ‘dechreuol’ rhagdaledig yn cael eu cynnig i grwpiau a sefydliadau cymunedol i helpu i atal dirywiad natur. Maent yn cynnwys yr holl blanhigion, offer a’r deunyddiau sydd eu hangen i greu gerddi bach.

Mae pecynnau ‘datblygu’ hefyd ar gael fydd yn galluogi cymunedau i greu prosiectau mwy, yn cynnwys ardaloedd tyfu bwyd, systemau draenio trefol cynaliadwy a gerddi gwyllt.

Dywedodd Dirprwy Brif Weithredwr Cymru, Louise Tambini:

Rydym wedi cael ymateb rhagorol i Leoedd Lleol ar gyfer Natur hyd yn hyn, ac mae wedi bod yn fraint rhoi newyddion cadarnhaol i gymaint o grwpiau a sefydliadau mewn cyfnod mor anodd. Yn fwy nag erioed, mae pobl yn cydnabod gwerth natur i iechyd a lles ein cymunedau. Gwyddom y gallai llawer o ardaloedd eraill elwa ar y cynllun ac rydym yn annog pobl i gymryd rhan tra bod pecynnau am ddim yn dal ar gael.

Dywedodd Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig:

Rydym i gyd wedi gweld pa mor bwysig yw natur i’n lles meddyliol. Mae ein rhaglen £5m, Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, yn annog cymunedau i gymryd rhan yn creu natur ‘ar drothwy’r drws’.  Rydym wrth ein boddau bod Cadwch Gymru’n Daclus yn derbyn ceisiadau unwaith eto, yn barod ar gyfer yr adeg pan fydd prosiectau’n gallu dechrau.  Ar hyn o bryd, rydym i gyd yn aros yn lleol, i ddiogelu’r GIG ac i achub bywydau, ond wrth i amodau ganiatáu a phan fydd diogelwch yn gallu cael ei sicrhau, rwy’n gobeithio bydd gwirfoddolwyr ar hyd a lled Cymru yn cymryd rhan yn y prosiectau lleol hyn i adfer a gwella natur.

Mae 311 o becynnau eisoes wedi cael eu rhoi

Mae panel o arbenigwyr yn asesu’r ceisiadau bob mis ac rydym eisoes wedi dyfarnu 311 o becynnau i safleoedd ar draws Cymru.  Mae’r safleoedd diweddaraf i gael eu gwobrwyo yn cynnwys:

  • Grŵp Menter Gymdeithasol Glanyfferi (FSEG) a Fforwm Pentref Glanyfferi yn Sir Gaerfyrddin, sydd â chynllun ar y cyd i droi safle sydd wedi tyfu’n wyllt ac wedi ei esgeuluso y tu ôl i’r Neuadd Gymunedol yn ardd gymunedol a bywyd gwyllt hygyrch.
  • Eglwys y Bedyddwyr Noddfa yn Abersychan sy’n bwriadu trawsnewid eu mynwent yn hafan i fywyd gwyllt.
  • Cyngor Cymuned Trefriw, Conwy, sydd wedi cael pecyn gardd pili pala i’w galluogi i greu man prydferth ar gyfer adlewyrchu, myfyrio a hybu lles meddwl.

Edrychwch ar y map i weld lle bydd yr holl erddi ledled Cymru

Map Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Gwneud cais nawr!

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer gwneud cais ar gyfer Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yw 31 Gorffennaf.

Ewch i'r adran Lleoedd Lleol ar gyfer Natur ar ein gwefan i gael y manylion llawn.

Gwneud cais nawr i Leoedd Lleol ar gyfer Natur

Free garden packages still available to communities