Cymraeg

Os ydy'r biniau'n llawn, ewch â'ch sbwriel adref. 

Creu Straeon Nid Sbwriel

Dathlodd Cadwch Gymru'n Daclus lansiad eu Pecyn Cymorth Sbwriel newydd ar gyfer ysgolion yn Ysgol Gynradd Gymunedol Borras Park, Wrecsam. Ymunodd Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, i lanhau'r gymuned ‘Tacluswch’ i nodi'r lansiad swyddogol ddydd Gwener 29 Medi.

Gwnaeth gwirfoddolwyr Cadwch Gymru'n Daclus, staff a disgyblion y Parc Borras dod at ei gilydd i lanhau tir yr ysgol a'r ardaloedd cyfagos, gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gwaredu'r holl sbwriel a gesglir ar ôl y digwyddiad.

Mae'r Pecyn Cymorth Sbwriel ar-lein newydd yn helpu ysgolion i nodi mynd i'r afael â materion sbwriel yn eu hysgolion a'u cwmpas, wrth ddarparu arweiniad ar ddatblygu ymgyrchoedd dim-sbwriel a newid ymddygiad cadarnhaol. Bellach bydd Pecyn Cymorth Sbwriel yn cael ei gyflwyno ym mhob Ysgol Eco ac mae'n ganllaw i staff a disgyblion gyda digon o awgrymiadau ac enghreifftiau defnyddiol.

Meddai Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig:

Mae'r rhaglen Eco-Sgolion yn enghraifft wych o sut mae pobl ifanc yng Nghymru wedi ymrwymo i gyflawni dyfodol cynaliadwy. Mae'n rhaid i ni gyd gydweithio i helpu i addysgu a chynnwys pobl ifanc wrth roi cyfle iddynt lunio dyfodol amgylcheddol Cymru. Bydd y Pecyn Cymorth Sbwriel hwn yn rhoi arweiniad i sicrhau bod pawb yn dod at ei gilydd ac yn gwella eu hardal leol. 

Meddai Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru'n Daclus:

Mae'r Pecyn Cymorth Sbwriel yn llawn enghreifftiau o fynd i'r afael â phroblem sbwriel trwy weithredu ymarferol ac ymgyrchoedd gyda llawer o'r syniadau gwych sy'n dod gan fyfyrwyr eu hunain, felly mae'n wych cael y lansiad swyddogol yn Ysgol Gynradd Gymunedol Borras. Mae'n hollbwysig ein bod i gyd yn deall effeithiau pellgyrhaeddol sbwriel ac mae gan bobl ifanc rôl mor bwysig i'w chwarae wrth annog a dylanwadu ar bobl heb beidio â sbwriel. Gobeithiwn y bydd ein Pecyn Cymorth yn ysbrydoli myfyrwyr ledled Cymru i weithredu yn eu hysgolion a'u cymunedau. 

Rhaglen eiriol sy'n cael ei rhedeg yng Nghymru yw Eco-Ysgolion yng Nghymru gan Gadwch Gymru'n Daclus ac fe'i hariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae dros 90% o ysgolion yng Nghymru wedi'u cofrestru ar y rhaglen.

Mae Eco-Ysgolion yn ysbrydoli ac yn rhoi grym i ddisgyblion fod yn arweinwyr newid yn eu cymuned, gan eu helpu i ddysgu am fyw'n gynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang wrth roi'r wybodaeth a'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i wneud newidiadau a fydd o fudd i'w hysgol, yr amgylchedd lleol a'r gymuned ehangach, fel lleihau gwastraff, defnydd o ynni, trafnidiaeth, byw'n iach a materion sbwriel.

Mae Pecyn Cymorth Sbwriel ar gael i'w lawrlwytho yma | Eco-Sgolion | @EcoSchoolsCymru

Keep Wales Tidy’s Litter Toolkit for schools launched