Cymraeg

Parhewch â'ch gweithgareddau Eco-Sgolion

Eco-Sgolion Adref

Dathlodd Cadwch Gymru'n Daclus lansiad eu Pecyn Cymorth Sbwriel newydd ar gyfer ysgolion yn Ysgol Gynradd Gymunedol Borras Park, Wrecsam. Ymunodd Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, i lanhau'r gymuned ‘Tacluswch’ i nodi'r lansiad swyddogol ddydd Gwener 29 Medi.

Gwnaeth gwirfoddolwyr Cadwch Gymru'n Daclus, staff a disgyblion y Parc Borras dod at ei gilydd i lanhau tir yr ysgol a'r ardaloedd cyfagos, gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gwaredu'r holl sbwriel a gesglir ar ôl y digwyddiad.

Mae'r Pecyn Cymorth Sbwriel ar-lein newydd yn helpu ysgolion i nodi mynd i'r afael â materion sbwriel yn eu hysgolion a'u cwmpas, wrth ddarparu arweiniad ar ddatblygu ymgyrchoedd dim-sbwriel a newid ymddygiad cadarnhaol. Bellach bydd Pecyn Cymorth Sbwriel yn cael ei gyflwyno ym mhob Ysgol Eco ac mae'n ganllaw i staff a disgyblion gyda digon o awgrymiadau ac enghreifftiau defnyddiol.

Meddai Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig:

Mae'r rhaglen Eco-Sgolion yn enghraifft wych o sut mae pobl ifanc yng Nghymru wedi ymrwymo i gyflawni dyfodol cynaliadwy. Mae'n rhaid i ni gyd gydweithio i helpu i addysgu a chynnwys pobl ifanc wrth roi cyfle iddynt lunio dyfodol amgylcheddol Cymru. Bydd y Pecyn Cymorth Sbwriel hwn yn rhoi arweiniad i sicrhau bod pawb yn dod at ei gilydd ac yn gwella eu hardal leol. 

Meddai Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru'n Daclus:

Mae'r Pecyn Cymorth Sbwriel yn llawn enghreifftiau o fynd i'r afael â phroblem sbwriel trwy weithredu ymarferol ac ymgyrchoedd gyda llawer o'r syniadau gwych sy'n dod gan fyfyrwyr eu hunain, felly mae'n wych cael y lansiad swyddogol yn Ysgol Gynradd Gymunedol Borras. Mae'n hollbwysig ein bod i gyd yn deall effeithiau pellgyrhaeddol sbwriel ac mae gan bobl ifanc rôl mor bwysig i'w chwarae wrth annog a dylanwadu ar bobl heb beidio â sbwriel. Gobeithiwn y bydd ein Pecyn Cymorth yn ysbrydoli myfyrwyr ledled Cymru i weithredu yn eu hysgolion a'u cymunedau. 

Rhaglen eiriol sy'n cael ei rhedeg yng Nghymru yw Eco-Ysgolion yng Nghymru gan Gadwch Gymru'n Daclus ac fe'i hariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae dros 90% o ysgolion yng Nghymru wedi'u cofrestru ar y rhaglen.

Mae Eco-Ysgolion yn ysbrydoli ac yn rhoi grym i ddisgyblion fod yn arweinwyr newid yn eu cymuned, gan eu helpu i ddysgu am fyw'n gynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang wrth roi'r wybodaeth a'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i wneud newidiadau a fydd o fudd i'w hysgol, yr amgylchedd lleol a'r gymuned ehangach, fel lleihau gwastraff, defnydd o ynni, trafnidiaeth, byw'n iach a materion sbwriel.

Mae Pecyn Cymorth Sbwriel ar gael i'w lawrlwytho yma | Eco-Sgolion | @EcoSchoolsCymru

Keep Wales Tidy’s Litter Toolkit for schools launched