Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol ar gyfer parc neu fan gwyrdd o ansawdd. 

Mae’r 201 o barciau a mannau gwyrdd, y nifer uchaf erioed, yn cynnwys prifysgolion, mynwentydd, coetiroedd a rhandiroedd ar draws Cymru, wedi bodloni’r safonau uchel sydd eu hangen i dderbyn Gwobr y Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd.

Ymysg derbynwyr Gwobr y Faner Werdd eleni, am y tro cyntaf, mae Parc Aberdâr, Mynwent Wrecsam a Champws Bae Prifysgol Abertawe.

Ysbyty Glan-rhyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yw’r ysbyty cyntaf yng Nghymru  i ennill statws y Faner Werdd.

Rheolir rhaglen Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru’n Daclus, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Caiff safleoedd eu beirniadu gan arbenigwyr mannau gwyrdd, sydd yn gwirfoddoli eu hamser i ymweld â safleoedd sy’n ymgeisio. Maent yn asesu’r safleoedd yma yn erbyn wyth maen prawf llym, yn cynnwys safonau garddwriaethol, glendid, rheolaeth amgylcheddol a chyfranogiad cymunedol.

Dywedodd Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd:

Mae parciau a mannau gwyrdd yn chwarae rhan bwysig yn ein cymunedau, felly mae’n galonogol gweld ystod mor amrywiol o safleoedd yng Nghymru yn derbyn Gwobr y Faner Werdd. Mae ein parciau a’n mannau gwyrdd yn hafan i fywyd gwyllt ac yn hanfodol i’n hiechyd a’n lles. Hoffwn longyfarch yr holl safleoedd am ddarparu cyfleusterau a digwyddiadau rhagorol drwy’r flwyddyn ar gyfer pobl yng Nghymru.

Mae rhai o’r safloedd sydd wedi ennill Gwobr Gymunedol y Faner Werdd am y tro cyntaf eleni, yn cynnwys Coed Llwynonn ar Ynys Môn, Pentref Pontsticill ym Merthyr Tudful a Mynwent Sant Tudno (Pen y Gogarth), Conwy. Mae’r safleoedd hyn yn dibynnu ar wirfoddolwyr i gynnal eu cyfleusterau rhagorol.

Cafodd chwe safle Achrediad Safle Treftadaeth Werdd, yn cynnwys Parc Margam yng Nghastell-nedd Port Talbot, Mynwent Cathays yng Nghaerdydd a Dyffryn Maes Glas yn Sir y Fflint. Mae’r wobr arbennig hon, sy’n cael ei hardystio gan Cadw, yn cydnabod safleoedd sydd yn arwyddocaol yn hanesyddol ac yn bodloni meini prawf y Faner Werdd.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru’n Daclus:

Rydym wrth ein bodd yn dathlu blwyddyn lwyddiannus arall i Wobrau’r Faner Werdd yng Nghymru. Mae’r 201 o faneri sydd yn hedfan yn dyst i ymroddiad a brwdfrydedd y staff a’r gwirfoddolwyr ar draws y wlad sydd yn gweithio’n ddiflino i gynnal safonau Gwobr y Faner Werdd. 

Byddwn yn annog pawb i fynd allan i’r awyr agored yr haf hwn i fwynhau’r parciau a’r mannau gwyrdd anhygoel sydd gennym ar drothwy’r drws.

Edrychwch ar eich map i ganfod y cyfleusterau rhagorol ar drothwy’r drws.

More award-winning green spaces than ever before