Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol parc neu fan gwyrdd o ansawdd. 

Mae 221 o barciau a mannau gwyrdd wedi bodloni’r safonau uchel sydd yn angenrheidiol i gael Gwobr Flaenllaw y Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd. Maent yn cynnwys ystod amrywiol o safleoedd, o barciau trefol ac ystadau tai, i gampysau prifysgol a ffermydd.

Ymysg y rheiny sydd yn derbyn Gwobr y Faner Werdd eleni, am y tro cyntaf, mae Parc Gwledig Pen-bre yn Sir Gaerfyrddin, ystâd Tre Cwm yng Nghonwy a dau safle newydd a reolir gan Gyngor Tref Cil-y-coed – Cae Chwarae Brenin Siôr V a Mynwent Llanddewi.

Mae gan Gymru bellach dros draean o safleoedd Baner Werdd gymunedol y DU, sy’n dibynnu ar wirfoddolwyr i gynnal eu cyfleusterau rhagorol. Ceir bellach fannau gwyrdd llwyddiannus ym mhob awdurdod lleol, yn cynnwys Fferm Gymunedol Abertawe a Gardd Gymunedol Pont-y-clun. Mae Casnewydd wedi cael Gwobrau Cymunedol cyntaf y Faner Werdd gydag Ardal Maendy a Sefydliad Lysaght.

Dywedodd Hannah Blythyn, Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol:

Mae parciau a mannau gwyrdd yn chwarae rôl bwysig yn ein cymunedau, felly mae’n galonogol gweld ystod mor amrywiol o safleoedd yng Nghymru yn cael Gwobrau’r Faner Werdd. Mae ein parciau a’n mannau gwyrdd yn hafan i fywyd gwyllt ac yn hanfodol i’n hiechyd a’n llesiant. Hoffwn longyfarch yr holl safleoedd am ddarparu cyfleusterau a digwyddiadau rhagorol, drwy’r flwyddyn, ar gyfer pobl yng Nghymru.

Cyflwynir rhaglen Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol, Cadwch Gymru’n Daclus, gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru. Caiff ei beirniadu gan arbenigwyr, sydd yn gwirfoddoli eu hamser i ymweld â safleoedd sy’n gwneud cais a’u hasesu yn erbyn wyth maen prawf llym, yn cynnwys bioamrywiaeth, glendid, rheolaeth amgylcheddol a chyfranogiad cymunedol.

Mae saith safle wedi cael Achrediad Safle Treftadaeth Werdd eleni, yn cynnwys Parc Gwledig Bryngarw ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd yn derbyn yr achrediad am y tro cyntaf, Mynwent Cathays yng Nghaerdydd a Phen y Gogarth yng Nghonwy. Mae’r wobr arbennig hon, sydd wedi ei hardystio gan Cadw, yn cydnabod safleoedd sydd yn arwyddocaol yn hanesyddol ac yn bodloni meini prawf y Faner Werdd.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae rhaglen Gwobr y Faner Werdd yn parhau i fynd o nerth i nerth yng Nghymru, diolch i ymrwymiad a brwdfrydedd staff a gwirfoddolwyr ar draws y wlad.

Ni allwn amcangyfrif yn rhy isel pa mor bwysig yw parciau a mannau gwyrdd o ansawdd uchel i’n cymunedau, ein hiechyd a’n llesiant, natur a’r economi. Rydym eisiau annog pawb i archwilio eu hardal leol a manteisio i’r eithaf ar y safleoedd arbennig, lleol hyn.

Edrychwch ar eich map

Mae rhestr lawn o’r gwobrau ar gael yma

Gallwch roi eich parc neu fan gwyrdd ar y map trwy gymryd rhan hefyd

Wales' best green spaces