Cymraeg

Ymunwch â Caru Cymru - mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Caru Cymru

Mae myfyrwyr o Ysgol Gynradd West Park, Porthcawl a Ysgol Clywedog yn Wrecsam wedi cyflawni llwyddiant byd-eang, gan ennill gwobrau cyntaf yng nghystadleuaeth ryngwladol Gohebwyr Ifanc dros yr Amgylchedd (YRE).

Mae Ymgyrch Litter Less Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd yn gynllun newyddiaduraeth rhyngwladol a gynhelir gan Cadwch Gymru’n Daclus ar ran FEE (Sefydliad Addysg yr Amgylchedd). Mae’n grymuso pobl ifanc rhwng 11-25 i sefyll yn gadarn yn y frwydr fyd-eang yn erbyn sbwriel a chyfleu’r materion hyn trwy ysgrifennu, ffotograffiaeth a ffilm.

Cymerodd mwy na 275,000 o fyfyrwyr o 45 gwlad ran yn y rhaglen YRE eleni, gan gyflwyno dros 16,000 o gofnodion newyddiadurol.

Enillodd myfyrwyr blwyddyn chwech o Ysgol Gynradd West Park yn Porthcawl y gystadleuaeth erthygl ysgrifenedig (oed 11-14) ar ôl ymchwilio i sut mae Porthcawl yn ceisio datrys ei broblem blastig. Gwnaeth eu cyfweliadau â busnesau, gwleidyddion lleol a thrigolion argraff ar reithgor rhyngwladol YRE, a oedd yn cynnwys newyddiadurwyr proffesiynol a chynrychiolwyr FEE, UNESCO a Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig.

Mae Ysgol Clywedog yn Wrecsam wedi cael cydnabyddiaeth arbennig yn y categori Cydweithredu Rhyngwladol, am eu prosiect ffilm ar y cyd gyda Colegio Enriquez Soler – ysgol ym Melilla ar arfordir gogledd-orllewinol Affrica. Gyda’i gilydd, archwiliodd y myfyrwyr broblem gwastraff plastig ar draws dau gyfandir a’r pethau y gallwn eu gwneud i’w atal, o’i ailgylchu i siopa’n ddi-blastig.

Cafodd yr ysgolion eu cynnwys yng nghystadleuaeth ryngwladol YRE ar ôl sicrhau llwyddiant yng nghystadleuaeth genedlaethol mis Gorffennaf.

Dywedodd Nicholas Brown, Pennaeth Daearyddiaeth Ysgol Clywedog, Wrecsam:

Rydyn ni mor falch o'r disgyblion a fu'n rhan o'r prosiect hwn. Ar ddechrau'r prosiect, edrychodd ein myfyrwyr yn ôl ar enillydd cystadleuaeth 2019 ac roeddent yn amheus a allent wneud gwaith cystal, ond maent wedi profi iddynt eu hunain y gallant ei wneud yn llwyr, ac ennill! Enillir llwyddiant trwy waith caled ac nid yw'n dibynnu ar yr ardal y cawsoch eich geni.

Mae ein myfyrwyr wedi cystadlu ar lwyfan y byd yn erbyn myfyrwyr o bob cefndir sy'n boost gwirioneddol i hyder ac nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd y profiad hwn, a chydweithio â myfyrwyr tramor, yn eu rhoi mewn sefyllfa dda ar gyfer eu dyfodol.

Rwy’n edrych ymlaen at ddod â phawb yn ôl at ei gilydd a chynllunio ein cais ar gyfer cystadleuaeth y flwyddyn nesaf. Rydym wedi datblygu perthynas gadarn gyda'r myfyrwyr yn Sbaen sy'n awyddus i barhau i weithio gyda ni, felly rwy'n gyffrous gweld beth allwn ei gyflawni nesaf.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Hoffwn longyfarch Ysgol Clywedog a Ysgol West Park ar eu llwyddiant rhyngwladol. Dangosodd y myfyrwyr dalent newyddiadurol wych - gan fynd y tu hwnt i hynny i ddarganfod mwy am effeithiau dinistriol llygredd plastig ac agweddau pobl at gynaliadwyedd. Gyda'i gilydd fe wnaethant dynnu sylw at sut y gall newidiadau cadarnhaol ar lefel leol helpu i fynd i'r afael â phroblem fyd-eang.

Am fwy o wybodaeth am raglen Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd, ewch i dudalen YRE

Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd

International success for young journalists