Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Roedd ein taith i fod yn berchen ar gwmni gosod, gwely a brecwast, bwyty â thrwydded a chyfleuster hyfforddi cynaliadwy, adnewyddadwy yn brofiad anodd iawn, wnaeth gymryd amser ond sydd wedi bod yn werth chweil.

Fe wnaethom ddechrau hyfforddiant ynni adnewyddadwy tua phymtheg mlynedd yn ôl am nad oeddem eisiau defnyddio olew i wresogi bellach.

Ar ddiwedd 2010, fe wnaethom brynu hen ysgol gynradd a adeiladwyd yn wreiddiol ym 1876 a symud allan o’n byngalo cyfforddus i mewn i hen garafán ar y safle, gan ddiweddaru i garafán fwy newydd flwyddyn yn ddiweddarach. Nid oeddem yn gwybod bryd hynny mai’r garafán hon fyddai ein cartref am y pedair blynedd nesaf.

Dechreuwyd ar y dasg enfawr o dynnu’r ysgol gynradd i lawr a’i hailadeiladu gan ymgorffori arferion adeiladu gwyrdd a thechnolegau cynaliadwy, adnewyddadwy. Nid oedd gennym unrhyw arian, am fod y swm bach oedd gennym wedi mynd i roi blaendal i dalu am yr ysgol. Roeddem yn gwmni adeiladu felly fe wnaethom weithio yn ystod y dydd ar dai pobl eraill a pharatoi gyda’r nos ar gyfer yr ychydig grefftwyr a gyflogwyd ar gyfer y diwrnod nesaf. Fe wnaethom weithio ar yr ysgol gyda’r nos a phob penwythnos. Nid oedd amser rhydd yn bodoli mwyach. Yr ysgol oedd canolbwynt ein bywydau.

Flwyddyn ar ôl i ni brynu’r ysgol, fe wnaethom gais ar gyfer Restoration Man ar Channel 4. Cawsom ein ffilmio dros y pedair blynedd nesaf – oedd yn ddiddorol, yn rhwystredig ac yn hwyl.

Roeddem yn awyddus i ailddefnyddio’r holl ddeunyddiau adeilad a gymerwyd o’r hen ysgol a’u defnyddio yn y gwaith adnewyddu. Roedd y broses hon yn fwy caredig i’r amgylchedd ond yn anffodus, roedd tynnu deunyddiau i lawr, eu glanhau a’u hailddefnyddio yn cymryd cryn dipyn o amser.

Prynwyd yr ysgol fel tŷ pâr; roedd cwpwl arall yn berchen ar dŷ’r ysgol ac yn byw ynddo. Yn y pen draw, fe wnaethom brynu tŷ’r ysgol tua 5 mlynedd i mewn i’n prosiect. Am nad oedd yn bosibl byw yn ein hysgol eto, fe wnaethom symud i mewn i dŷ’r ysgol am flwyddyn a gwerthu’r garafán.  Fe wnaethom drafod syniadau amrywiol ynghylch beth i’w wneud gyda thŷ’r ysgol ac yn y pen draw, cael y syniad o wely a brecwast. Felly gyda’r gwaith o adfer ac adnewyddu’r ysgol yn parhau, dechreuwyd trawsnewid tŷ’r ysgol yn wely a brecwast cynaliadwy. Fe wnaethom agor ym Mai 2017. Ym Mawrth 2019 fe wnaethom ymddangos ar Channel 4 - four in a bed, oedd yn gipolwg ar sefydliadau gwely a brecwast eraill. Rwy’n falch i ddweud ein bod wedi ennill.

Ymlaen i 2020, mae tŷ’r ysgol yn wely a brecwast pum ystafell ac rydym yn byw yn yr ysgol, mae gennym swyddfa, bwyty â thrwydded fydd yn agor ym Mawrth 2020 ac yn gweini cynnyrch ‘Traddodiadol’ lleol a the prynhawn.  Bydd ystafell arddangos yn dangos y technolegau adnewyddadwy cysylltiedig, arddangosfa drawiadol gwres o dan y llawr a chyfleuster hyfforddi lle gallwch archebu lle i ddysgu am dechnolegau adnewyddadwy ac arferion adeiladu gwyrdd.

Rydym wedi gosod y canlynol:-

 • Systemau ffotofoltaïg solar yn y to ac arno
 • Systemau thermol solar yn y to ac arno
 • System cynaeafu dŵr glaw
 • System garthffosiaeth biodreulio
 • Storfeydd thermol deallus
 • Palmant hydraidd
 • Boeleri biomas (pelenni)
 • Boeleri biomas (pren)
 • Gwres ffynhonnell daear
 • Gwres ffynhonnell aer (aer i aer ac aer i ddŵr)
 • To gwyrdd
 • Inswleiddio muriau mewnol ac allanol
 • Golau LED
 • Rheiddiaduron Smart
 • Gwres o dan y llawr

Cafodd yr holl ddeunyddiau adeiladu eu hailddefnyddio a chafodd yr holl ffenestri eu hadfer

Mae ein biliau dŵr, carthffosiaeth, gwres a dŵr poeth yn isel ac yn ymarferol gan ein bod yn cynhyrchu’r rhan fwyaf o’n trydan ein hunain.  Yn ystod 8 mis cynhesaf y flwyddyn nid ydym yn talu am wres a dŵr poeth am eu bod yn cael eu creu gan y paneli thermal solar a ffotofoltaïg solar sy’n darparu ynni ar gyfer ein storfeydd thermol.

Os hoffech archebu:-

Arhosiad gwely a brecwast

Pryd o fwyd neu de prynhawn yn ein bwyty â thrwydded

Dyfynbris adnewyddadwy

Cwrs adnewyddadwy, cynaliadwy, cysylltwch â ni @

Ebost [email protected]

Gwefan www.theschool-housebb.co.uk

Ffôn 0774 859 4599