Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Ar Ddydd Mercher 10 o Hydref bu Awdurdodau Lleol ar hyd a lled Cymru yn cymryd rhan mewn ‘diwrnod o weithredu’ i godi ymwybyddiaeth o’r effeithiau pellgyrhaeddol a geir wrth daflu sbwriel a pheidio glanhau baw ci.

Mewn adroddiad annibynnol a gyhoeddwyd gan Cadwch Gymru’n Daclus yn 2018, dangoswyd nad oedd lefelau o sbwriel a welwyd ar y strydoedd wedi newid rhyw lawer ers y llynedd. Felly, er mwyn annog pobl i feddwl dwywaith cyn achosi niwed i’w hamgylchedd lleol, mae swyddogion gorfodaeth wedi trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau arbennig ar gyfer Diwrnod Gweithredu Gorfodaeth Cadwch Gymru’n Daclus.

Yn Nhorfaen, cydlynwyd diwrnod glanhau yn y gymuned gan y tîm gorfodaeth. Casglodd gwirfoddolwyr o a staff o Gyngor Torfaen a Heddlu Gwent, 65 o fagiau yn llawn sbwriel a deunyddiau a all gael eu hailgylchu.

Ymwelodd tîm gorfodaeth Conwy ag ardaloedd ble yr oedd baw ci yn broblem. Er mai dim ond ar 8.6% o strydoedd yng Nghymru y cofnodwyd baw ci flwyddyn yma - y ffigwr isaf hyd yma - mae’n parhau i fod i achosi problemau difrifol a pheryglus mewn sawl cymuned ar draws y wlad.

Yn ogystal â defnyddio paent i dynnu sylw at y broblem o faw ci, bu tîm gorfodaeth Conwy wrth law i drafod y mater a chynnig cyngor arbenigol i’r cyhoedd.

Dywedodd Jemma Bere, Rheolwr Polisi ac Ymchwil Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae swyddogion gorfodaeth yn parhau i fod yn bresennol mewn trefni a dinasoedd, ond rydyn ni yn awyddus i godi ymwybyddiaeth o’r gwaith anhygoel y maent yn eu gwneud er mwyn rwystro troseddau amgylcheddol.

“Ein gobaith yw y bydd y diwrnod o weithredu yn annog eraill i gymryd cyfrifoldeb am yr hyn a wnânt. Rydyn ni i gyd angen sylweddoli'r effaith mae ansawdd yr amgylchedd yn ei gael ar ein cymunedau, iechyd a’r economi, a chwarae ein rhan wrth ofalu am yr amgylchedd.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â gwaith polisi ac ymchwil Cadwch Gymru’n Daclus ewch yma

Action to prevent littering and dog fouling