Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Neges gan ein Prif Weithredwr Lesley Jones

Eleni, mae rhaglen Eco-Sgolion Cymru wedi symud o leoliad ysgol traddodiadol i amrywiaeth o lwyfannau digidol a chyfleoedd dysgu. Felly, wrth i flwyddyn ysgol newydd ddechrau, hoffwn ddechrau gyda ‘Phob Lwb’ i bob i’n o Eco-Sgolion Cymru a ‘Diolch’ i bawb am eu hymrwymiad a’u cyfranogiad parhaus yn y rhaglen bwysig hon.

Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn gyfnod eithriadol o anodd i bobl ifanc, ond gobeithio bod y cyfle i dreulio mwy o amser yn yr awyr agored a dysgu mwy am ein hamgylchedd trwy weithgareddau rhithwir, wedi eich annog i ddychwelyd i’r ysgol yn barod i arwain eich ysgol i flwyddyn Eco-Sgolion gyffrous, newydd.

Er 1994, mae Eco-Sgolion wedi tyfu o ran maint ac arwyddocâd yng Nghymru, gyda 90% o ysgolion bellach wedi eu cofrestru ar y rhaglen ac 830 o ysgolion yn cyflawni statws Baner Werdd ryngwladol. Diolch i ddyfalbarhad a brwdfrydedd Eco-Bwyllgorau wedi eu harwain gan fyfyrwyr ar draws y wlad, mae ymwybyddiaeth amgylcheddol wedi dod yn rhan annatod o fywyd a diwylliant llawer o’n hysgolion, gyda newid yn digwydd gartref ac yn y gymuned ehangach hefyd.  

Addysg amgylcheddol wahanol

Yn ystod y chwe mis diwethaf, rydym wedi addasu i sicrhau bod addysg amgylcheddol wedi parhau ac wedi bod yn rhan o ddysgu o bell yng Nghymru, ac rwyf yn falch iawn o’r ffordd y mae tîm Eco-Sgolion Cymru wedi croesawu’r her. Gyda’i gilydd maent wedi creu ystod gyfan o adnoddau newydd sbon sydd yn gysylltiedig â’r Cwricwlwm Cenedlaethol, sydd ar gael i’w lawrlwytho am ddim o’n gwefan ac o wefan Hwb Llywodraeth Cymru.

Rydym wedi gweld trawsnewid yn y ffordd yr ydym yn rhyngweithio gyda myfyrwyr trwy ein heriau Eco-Sgolion Gartref a Gwersyll Haf Taclus wythnosol, yn cynnwys popeth o wastraff bwyd i greu cynefin, i blastig untro ac ynni adnewyddadwy.

Beth bynnag ddaw yn ystod y flwyddyn ysgol eleni, bydd tîm Eco-Sgolion Cymru yma, yn canfod ffyrdd newydd o gefnogi myfyrwyr ac athrawon. Mae’r cyfan wedi ei gynnwys, gyda gweminarau rhyngweithiol, hyfforddiant rhithwir a grwpiau cymorth ar-lein i gyd ar y gweill. Felly, cofiwch wylio.

Newid ymddgiad trwy addysg

Mae Llywydd FEE (y Sefydliad Addysg Amgylcheddol) rwyf yn credu’n gryf bod addysg amgylcheddol yn greiddiol i gyflawni’r Gymru – a’r byd – a garem. Pobl ifanc heddiw yw gwneuthurwyr polisïau, perchnogion busnes a defnyddwyr yfory. Mae cyflwyno ymddygiad cadarnhaol a chefnogi eco-lythrennedd yn yr ysgol nid yn unig yn grymuso pobl ifanc i weithredu, ond mae’n eu galluogi i arwain y ffordd, ysbrydoli newid a diogelu’r amgylchedd i’r dyfodol.

Mae pwysigrwydd Eco-Sgolion yn cael ei gydnabod ar lefel genedlaethol gan Lywodraeth Cymru ac mae ei chymorth parhaus yn ein galluogi ni i weithio gydag ysgolion, gan ddarparu arweiniad arbenigol, adnoddau a hyfforddiant i weithio tuag at y Faner Werdd sydd yn uchel ei pharch.

Gyda hyn mewn golwg, yn ein manifesto ar gyfer 2021-25, rydym yn galw ar lywodraeth nesaf Cymru i fynd ymhellach i rymuso pobl ifanc i ysgogi newid amgylcheddol.

  1. Orfodi pob ysgol yng Nghymru i gael statws Baner Werth Eco-Sgolion i gefnogi uchelgais y cwricwlwm cenedlaethol newydd i bobl ifanc fod yn ddinasyddion moesegol, gwybodus o Gymru a’r byd.
  2. Darparu cymorth ariannu i sicrhau darpariaeth addas o adnoddau addysg a hyfforddiant ar yr argyfwng hinsawdd, fydd yn arwain at weithredu ar lefel leol.
  3. Sicrhau bod adnoddau ar gael ar gyfer llais ieuenctid yn ymwneud â’r argyfwng hinsawdd.

Mae’n rhaid cymryd camau mentrus er mwyn creu dyfodol mwy cynaliadwy a chydnerth.

Unwaith eto, pob lwc i’n holl Eco-Sgolion; a chofiwch, beth bynnag sydd yn digwydd, rydym yma i’ch cefnogi yn ystod pob cam o’ch eco-daith.  

Darllenwch Ein Maniffesto ar gyfer 2021-2025

Rhannwch y neges ar y cyfryngau cymdeithasol #EcoSgolionCymru

Empowering young people to drive environmental change