Gallwch ganfod sut mae achrediad 'Goriad Gwyrdd yn helpu Tŷ Adcote yn Llandudno i osod eu hunain ar wahân i’r gystadleuaeth.

Cefndir

Mae Tŷ Adcote yn westy bach pedair seren yn Llandudno, sydd yn berchen i Diane a Michael Dean.

Wrth ddatblygu eu busnes, nod Diane a Michael oedd cyflwyno gwasanaeth gwych tra’n bod mor gynaliadwy â phosibl a bod yn rhan o gyfrannu at yr economi leol.

Ers cyflawni achrediad 'Goriad Gwyrdd am y tro cyntaf yn 2016, mae eu busnes wedi datblygu’n un o’r goreuon yn Llandudno ac yn un o sefydliadau ‘gwyrdd’ cydnabyddedig Gogledd Cymru, y mae gwesteion ar hyd a lled y byd yn ei ddewis.

Darllenwch ymlaen i gael safbwynt Diane a Michael am 'Goriad Gwyrdd, eu cynnydd a chynlluniau i’r dyfodol.

Cynaliadwyedd

Rydym yn gweithio’n galed i gyflwyno gwesty bach llwyddiannus a phoblogaidd, ac un sy’n gweithredu’n gynaliadwy ac yn broffidiol – ac yn unol ag ethos 'Goriad Gwyrdd, un sydd yn dangos ac yn addysgu ei staff a’i westeion am ei weithgareddau gwyrdd.

Mae Polisi a Chynllun Gweithredu Gwyrdd sy’n cael ei adolygu a’i ddiweddaru’n rheolaidd yn ategu’r nodau hyn.  Mae’r Polisi’n nodi sut mae’r busnes yn gweithredu, tra bod y Cynllun Gweithredu’n gosod cyfres o dargedau.

Mae’r prif gyflawniadau yn ystod taith 'Goriad Gwyrdd Tŷ Adcote hyd yn hyn yn cynnwys:

  • Cynnwys mwy o gynnyrch lleol
  • Darparu cyflenwadau lleol yn yr ystafelloedd
  • Newid pob bylb golau egni isel i rai LED fel rhan o raglen barhaus
  • Monitro ynni’n rheolaidd, gan arwain at ostyngiad o 50% yn ôl troed carbon y busnes
  • Mae glanhau ecogyfeillgar wedi cael ei ymestyn, o lanweithwyr i lanhawyr toiledau i ofynion glanhau rheolaidd a phapur tŷ bach wedi ei ailgylchu
  • Mae ailgylchu wedi parhau i fod yn ffocws i’r busnes.

Buddion

Does dim amheuaeth bod ein cysylltiad â chynaliadwyedd, 'Goriad Gwyrdd yn arbennig, wedi cael effaith yn y busnes lletygarwch, ac yn wir y gymuned ehangach yn Llandudno ac ardal gyfagos Conwy. Mae wedi cynyddu ymwybyddiaeth o’r ffordd y gall busnesau bach hyd yn oed gyflwyno twristiaeth werdd, o fod mewn ymgynghoriad â chyflenwyr a chynhyrchwyr am ystod o faterion cynaliadwyedd i annog busnesau twristiaeth eraill i ystyried 'Goriad Gwyrdd.

Nodau i’r Dyfodol

O fewn y busnes presennol, ein nod yw parhau i ddatblygu ein llwyddiant tra’n amlygu cyfleoedd mwy gwyrdd a chynaliadwy wrth i ni wneud gwaith adnewyddu a gwaith newydd.

Mae enghreifftiau o’r gweithgareddau hyn yn cynnwys:

  • Adnewyddu gwresogyddion mur hŷn, math darfudol gyda gwresogyddion pelydrol effeithlon i greu gwres gwell a lleihau eu hôl troed
  • Datblygu atebion mwy deallus i wresogi a goleuo, gan gyflwyno offer ynni-effeithlon newydd yn barhaus
  • Defnyddio deunyddiau ecogyfeillgar fel rhan o’r gwaith adnewyddu, yn ogystal â chyfrannu, lle bynnag y bo’n bosibl, i’r economi leol trwy gyflenwyr a gweithwyr
  • Annog mwy o ymgysylltu gan westeion yn ymwneud â materion cynaliadwyedd, gan annog gwesteion i ddefnyddio eu ceir llai yn ystod eu harhosiad, yn ogystal â cheisio cynnig gostyngiadau i’r rheiny sy’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Mae cyfranogiad Diane a Mike yn y cynllun 'Goriad Gwyrdd wedi eu cefnogi a’u harwain ar y llwybr hwn. Nhw oedd y sefydliad cyntaf yng Ngogledd Cymru i gyflawni’r wobr, sy’n cael ei chynnal gan Cadwch Gymru’n Daclus.

Nid cydnabyddiaeth weledol o gyflawniadau a dyheadau yn unig yw 'Goriad Gwyrdd – er bod llawer o westeion ar hyd a lled y byd yn chwilio amdano. Mae’n rhwydwaith sydd yn rhoi cymorth, syniadau, arfer da a chysylltiadau sydd yn helpu i wneud Tŷ Adcote yn fusnes gwell.

Mae 'Goriad Gwyrdd hefyd yn helpu i wneud Tŷ Adcote yn wahanol i’w gystadleuwyr mewn marchnadoedd domestig a rhyngwladol ac mae llawer o westeion eisiau gweld mwy o sylw’n cael ei roi i gynaliadwyedd a materion gwyrdd ac enghreifftiau ymarferol y gallant eu profi’n uniongyrchol.

I ganfod mwy am 'Goriad Gwyrdd, ewch i greenkey.cymru neu cysylltwch â Thîm 'Goriad Gwyrdd yn [email protected] 

 

Green Key: unlocking sustainability in the hospitality industry