Mae Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd Litter Less yn gystadleuaeth newyddiaduraeth ryngwladol a gynhelir gan Gadwch Gymru’n Daclus ar ran FEE (Sefydliad Addysg yr Amgylchedd). Mae’n grymuso pobl ifanc rhwng 11-21 oed i gefnogi brwydr fyd-eang yn erbyn sbwriel a chyfleu’r materion hyn trwy ysgrifau, ffotograffau a fideos.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai’r ceisiadau buddugol yng Nghymru ar gyfer 2018 oedd:

Erthygl ysgrifenedig 11-14 oed - Sgowtiaid 1af Johnston yn Sir Benfro a ysgrifennodd gyfrif ddiddorol am gyflwr mulfrain llwyd sydd yn nythu ar Ynys Gwales. Darllenwch yr erthygl lawn yma

Erthygl ysgrifenedig 15-18 oed – Aeth disgyblion o Ysgol Uwchradd Aberteifi i’r afael â llygredd a dangos sut y gall tref fach fel Aberteifi yng Ngorllewin Cymru helpu problem fyd-eang trwy fynd yn ddi-blastig.  Darllenwch yr erthygl lawn yma

Fideo – Cynhyrchodd Glwb Eco Ysgol Dyffryn Conwy fideo argyhoeddiadol yn herio’u cyd-ddisgyblion i beidio gollwng sbwriel. 

Ffotograffiaeth – Creodd Ysgol Gynradd Gaer ddelwedd gyda neges bwerus yn defnyddio cannoedd o hen fenig a ganfuwyd ar ymgyrch glanhau’r arfordir yng Nghasnewydd. Gallwch ei gweld yma 

Pan ofynnwyd iddynt am ennill y gystadleuaeth, dywedodd Sgowtiaid 1af Johnston:

Roedd yn wych cydweithio a dysgu am y problemau y mae’r mulfrain llwyd sydd mor agos atom yn eu hwynebu, cyfweld â phobl ac ysgrifennu’r erthygl. Fe wnaethom fwynhau a dysgu cymaint - o’r sgiliau sydd eu hangen i fod yn newyddiadurwr da i’r pellter y mae sbwriel morol yn teithio a pha mor fawr yw’r broblem ar hyd a lled y byd. ‘Doedd gan y rhan fwyaf o bobl leol ddim syniad am frwydr y fulfran lwyd nes iddynt weld ein harddangosfa yn y llyfrgell, felly gwyddom ein bod eisoes yn gwneud gwahaniaeth trwy godi ymwybyddiaeth. 

Rydym wrth ein bodd ein bod wedi ennill cystadleuaeth mor heriol, ac mae’n anhygoel ein bod bellach yn cynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth Ryngwladol, ac wrth gwrs gohebu ar Uwchgynhadledd Ras Gefnfor Volvo yng Nghaerdydd fis nesaf.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus a beirniad ar reithgor cenedlaethol YRE:

2018 yw Blwyddyn y Môr yng Nghymru ac rydym wrth ein bodd yn gweld cymaint o newyddiadurwyr ifanc ar draws y wlad yn defnyddio eu sgiliau creadigol i godi ymwybyddiaeth am wastraff a sbwriel ac yn dangos sut y gall pawb helpu i ymdrin â phroblem fyd-eang yn lleol.

Am fwy o wybodaeth am raglen Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd, ewch i www.keepwalestidy.cymru/yrec

Winning Welsh Journalists for the Future