Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu 91 o safleoedd ar draws y wlad sydd wedi bodloni’r safonau uchel sydd eu hangen i gael y Faner Las, y Wobr Arfordir Glas a’r Wobr Glan Môr - cyfanswm o 149 o wobrau i Gymru.

Mae’r cyhoeddiad eleni yn arbennig am ei fod yn nodi 30 mlwyddiant y Faner Las yng Nghymru.  Am dri degawd, mae rhaglen y Faner Las, y mae Sefydliad Addysg yr Amgylchedd (FEE) yn berchen arno, wedi cael effaith sylweddol ar ansawdd dŵr, ymwybyddiaeth amgylcheddol, diogelwch a gwasanaethau. Yn ystod y cyfnod hwn, mae wedi dod yn eco-label byd-enwog gyda mwy na 4,400 o safleoedd wedi ennill gwobrau mewn 45 o wledydd.

Cefn Sidan yn Sir Gaerfyrddin oedd yr unig safle i gyflawni statws Baner Las pan gafodd y rhaglen ei lansio ym 1988. Yn y tri degawd ers hynny, mae’r nifer yma wedi cynyddu i 47, yn cynnwys tri marina sydd wedi ennill gwobrau ac un cwmni teithiau cychod, sy’n golygu bod gan Gymru fwy o Faneri Las fesul milltir nag unrhyw le arall yn y DU.

Dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn:

Rydym yn lwcus yng Nghymru i gael rhai o draethau gorau’r Byd yma. Mae’n wych gweld cymaint o’n traethau yn derbyn y gwobrau hyn, sydd yn dyst i’r gwaith sy’n cael ei wneud gan ein partneriaid a’n cymunedau ar hyd a lled Cymru i gadw ein traethau a’n dyfroedd yn lân.

Y Faner Las yw nod safonau amgylchedd arfordirol uchel sy’n cael ei gydnabod ar draws y byd.  2018 yw Blwyddyn y Môr yng Nghymru a chan fod Ras y Cefnfor Volvo’n dod i Gaerdydd fis nesaf, mae’n amser gwych i ddangos ein harfordir rhagorol i’r Byd.

Mae 19 o draethau pellach yng Nghymru wedi cael y Wobr Arfordir Glas – sydd yn cydnabod y ‘trysorau cudd’ sydd ar hyd ein harfordir – ac mae cyfanswm o 83 o draethau wedi cyflawni’r Wobr Glan Môr am ansawdd eu dŵr a’u cyfleusterau.

Dywedodd Yr Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon:

Blwyddyn y Môr 2018 yw’r amser perffaith i ddathlu llwyddiant 30 mlynedd diwethaf rhaglen y Faner Las – ac mae’n gyfle gwych i ni wneud y gorau o’r ffaith fod gennym fwy o draethau’r Faner Las fesul milltir nag unrhyw le arall ym Mhrydain.  Mae hwn yn gyflawniad rhagorol ac yn ymdrech tîm gwirioneddol ac mae’n dangos sut mae Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu ein cyfoeth naturiol anhygoel ar gyfer ymwelwyr a’r rheiny sy’n byw yma.

Yr enillydd mwyaf eleni yw Sir Benfro, sydd wedi cael cyfanswm o 56 o Wobrau Arfordir (11 o Faneri Glas, 14 o Wobrau Arfordir Glas a 31 o Wobrau Glan Môr). 

Gan siarad am arwyddocâd y gwobrau, dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Wrth i ni ddathlu 30 mlynedd o’r Faner Las yng Nghymru, mae’n bwysig cydnabod pwysigrwydd y gwobrau yn denu twristiaeth i gefnogi’r economi leol, gan roi ymdeimlad o falchder i’n cymunedau ac ysgogi ymwybyddiaeth ac amddiffyniad amgylcheddol. Llongyfarchiadau a diolch o galon i bawb sydd yn rheoli ac yn gofalu am ein harfordir; gan sicrhau bod arfordir Cymru’n dal i fod yn lle rhagorol i ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd, a bod ein hamgylchedd gwerthfawr yn cael ei amddiffyn a’i drysori.

Gallwch ddod o hyd i draeth, marina neu gwmni teithiau cychod llwyddiannus yn eich ardal chi

2018 Coast Award winners announced