Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae cannoedd o ddisgyblion o ysgolion ar draws Cymru wedi cynnal ‘Diwrnodau Gweithredu Eco’ fel rhan o fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Mae dros 40 o Diwrnodau Gweithredu Eco wedi cael eu cynnal i gyd yn canolbwyntio ar bedwar maes testun – bioamrywiaeth, ynni, sbwriel a lleihau gwastraff, gyda ffocws a’r leihau’r defnydd o  eitemau plastig un tro. Wrth drefnu gwasanaethau a gweithdai yn yr ysgol, gweithgareddau ar gyfer yr ysgol gyfan a gweithrediadau cynaliadwy, mae disgyblion wedi cynnal sawl digwyddiad, yn amrywio o lanhau traethau a gwylio adar, i greu posteri a chwilio am drychfilod bach.  

Trefnwyd y Diwrnodau Gweithredu Eco gan Cadwch Gymru’n Daclus, yr elusen amgylcheddol sydd hefyd yn rheoli rhaglen ryngwladol Eco-Sgolion yng Nghymru. Mae dros 90% o ysgolion wedi eu cofrestru ar y rhaglen sydd, ers 25 mlynedd, wedi helpu disgyblion i ddysgu am fyw’n gynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang.

Dywedodd Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig:

Mae Llywodraeth Cymru yn falch o barhau i gefnogi’r Diwrnodau Gweithredu Eco, sy’n dangos fod pobl ifanc yng Nghymru wedi ymrwymo i chwarae eu rhan wrth helpu i sicrhau dyfodol cynaliadwy i bawb. Hoffwn ddiolch i’r holl ddisgyblion a gymerodd ran am eu gwaith caled wrth helpu i gyflwyno camau gweithredu a fydd yn cryfhau ein hymateb i newid hinsawdd, ac yn helpu i sicrhau dyfodol cynaliadwy.

Bydd cyfres o adnoddau yn seiliedig ar y Diwrnodau Gweithredu Eco yn cael eu creu i gefnogi ysgolion eraill i wneud newidiadau amgylcheddol cadarnhaol.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Wrth i ni ddathlu 25 mlynedd o raglen Eco-Sgolion ar draws y byd, mae’n gyffrous gweld y rhaglen yn parhau i fynd o nerth i nerth yng Nghymru. Diwrnodau Gweithredu Eco yw’r fenter ddiweddaraf sydd yn annog disgyblion i fod yn arweinwyr i greu newid yn eu cymunedau.

Y peth gwych am y rhaglen yw bod o hyd lle i ddatblygu ac adeiladu ar y gwaith anhygoel y mae disgyblion o bob oed yn ei wneud. Ein gobaith yw y bydd yr adnoddau’n helpu ysgolion eraill ar eu taith Eco-Sgolion.

Adnodd Diwrnod Gweithdredu 

Eco-Schools across Wales are taking action