Mae’r cyllid ar gyfer prosiect Trefi Taclus wedi dod i ben ac rydym erbyn hyn yn mentro i gyfnod newydd o ymgysylltu a’r gymuned. Prosiect mewn partneriaeth â chymunedau ac awdurdodau lleol ledled Cymru ydyw, sy’n canolbwyntio ar atal problemau Ansawdd yr Amgylchedd Lleol a newid ymddygiad. 

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn ymwybodol ein bod angen gweithio mewn modd gwahanol os ydyn ni am fynd i’r afael â materion sydd o bwys i gymunedau, gan roi rhaglenni penodol ar waith i atal pobl rhag taflu sbwriel a thipio anghyfreithlon, yn hytrach na glanhau yn barhaus ar eu hôl. 

Byddwn yn parhau i fod ar gael i helpu, cefnogi a rhoi cymorth, a bydd dal modd i chi gysylltu â’n swyddogion yn y ffordd arferol. Ond, bydd gennym adnoddau cyfyngedig o ran yr offer y gallwn eu darparu ar gyfer glanhau, a’r amser y gall ein swyddogion ei roi i ddigwyddiadau unigol; felly ni fydd modd iddynt fynychu digwyddiadau codi sbwriel fel yn y gorffennol. 

Bydd ein cefnogaeth ar gyfer grwpiau cymunedol yn newid o gymorth ymarferol ar gyfer digwyddiadau glanhau rheolaidd, i annog gwirfoddolwyr i ffurfio grŵp eu hunain - gan eu helpu i ddod yn gynaliadwy a gweithio’n annibynnol. Byddwn hefyd yn gallu cynnig cymorth i grwpiau sydd yn awyddus i gynnal gweithgareddau atal sbwriel e.e. nodi ac atal sbwriel o’r tarddiad ac ymgyrchoedd newid ymddygiad. Bydd grwpiau cymunedol cofrestredig, wedi’u cyfansoddi yn dal i allu elwa ar gynllun yswiriant Cadwch Gymru'n Daclus. 

Yn ogystal, byddwn yn cefnogi gweithgareddau cymunedol drwy: 

  • Sefydlu rhwydwaith yn cynnwys sawl hyb ag offer codi sbwriel ledled Cymru, ble gallwch fenthyg offer, bydd gwybodaeth ar iechyd a diogelwch, a chymorth i’ch helpu i drefnu i gasglu y gwastraff wedi i chi lanhau. Rydyn ni yn y broses o sefydlu sawl hyb, a bydd map yn cynnwys yr holl leoliadau ar gael ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus yn fuan.
  • Dwy ymgyrch lanhau flynyddol cenedlaethol; Gwanwyn Glan Cymru (Mawrth/Ebrill) a Glanhau Morol (Medi/Hydref). Gyda'ch cefnogaeth, gobeithiwn y bydd y digwyddiadau hyn yn parhau i fod mor llwyddiannus ag erioed.
  • Helpu gwirfoddolwyr i ffurfio eu grŵp cymunedol eu hunain. Gall swyddogion Cadwch Gymru'n Daclus helpu gyda chyfansoddiadau, darparu yswiriant am ddim am y flwyddyn gyntaf a'ch cyfeirio at ffynonellau ariannu er mwyn eich galluogi i brynu eich offer eich hun.

Gobeithiwn eich bod yn deall yr ymagwedd Newydd hon ac yn parhau i weithio gyda ni i gadw ein Cymru yn hardd, yn lân ac yn ddiogel.

 

Update from Keep Wales Tidy