Cymraeg

Ymunwch â Caru Cymru - mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Caru Cymru

Mae’r rhaglen 'Goriad Gwyrdd yn mynd o nerth i nerth wrth i ddau o hoff fannau bwyd Caerdydd gael eu cydnabod am weithredu mewn ffordd gynaliadwy.

Mae Penylan Pantry a chaffi’r Secret Garden wedi cael eu cydnabod am eu hymdrechion cynaliadwy a nhw yw’r busnesau diweddaraf yng Nghymru i gael y wobr 'Goriad Gwyrdd.

Mae Penylan Pantry yn ganolog i gymuned Penylan ac mae’n gymaint mwy na chaffi arferol! Mae hefyd yn siop gornel a deli sydd yn hyrwyddo cynhyrchwyr lleol, y gymuned a’r amgylchedd. Maent yn angerddol am y cynnyrch rhagorol yma yng Nghymru ac yn falch o gefnogi cynhyrchwyr, pobyddion, gwneuthurwyr, ffermwyr a llaethdai lleol.

Tîm y Pantry sy’n gyfrifol am gaffi eiconig arall yng Nghaerdydd.  Y llynedd, cawsant y brydles i redeg Caffi’r Secret Garden yng ngardd furiog Parc Bute. Maent yn gweithredu’r safle hwn yn yr un ffordd gyfrifol.

'Goriad Gwyrdd yw’r eco-label sy’n cynyddu gyflymaf ac mae wedi ei ddyfarnu i fwy na 3,000 o ddarparwyr lletygarwch mewn 58 o wledydd ar draws y byd. Yng Nghymru, gweithredir 'Goriad Gwyrdd gan Gadwch Gymru’n Daclus, sydd hefyd yn rheoli rhaglen eiconig y Faner Las. 

Dywedodd y perchennog, Mellissa Boothman:

Fel perchennog busnes a chyflogwr, fy nghyfrifoldeb i yw rhedeg fy musnes mor gynaliadwy ag y gallaf er mwyn dyfodol ein planed, a’r genhedlaeth nesaf. 

Mae derbyn gwobr Goriad Gwyrdd yn gyflawniad mawr i ni i gyd yn y Pantry, ac rydym yn hynod o falch. 

Mae’r wobr hon yn cydnabod bod cynaliadwyedd yn greiddiol i Penylan Pantry, ac mae cael ein cydnabod fel busnes cynaliadwy yn golygu cryn dipyn i ni. 

Mae dyfodol ein byd naturiol yn ein dwylo ni, mae angen i arferion cynaliadwy ddod yn norm. Gall busnesau chwarae rhan hanfodol yn hyn, maent yn berffaith ar gyfer gosod esiampl dda, gan arwain y ffordd mewn cynaliadwyedd, ysbrydoli, rhannu syniadau a hybu awgrymiadau cynaliadwy ar lwyfannau’r cyfryngau cymdeithasol, gyda chwsmeriaid ac wrth hysbysebu

Mae busnesau ar draws y sector yn gymwys i wneud cais am Goriad Gwyrdd.  Mae hyn yn cynnwys gwely a brecwast, gwestai, llety hunan-arlwyo, safleoedd gwersylla, canolfannau cynadledda, bwytai ac atyniadau. 

Dywedodd Nick Ashby, Cydlynydd 'Goriad Gwyrdd yn Cadwch Gymru’n Daclus:

Hoffem longyfarch Penylan Pantry a Chaffi Secret Garden ar eu llwyddiant. Rydym yn ymwybodol bod pryder mawr ynghylch y niwed sy’n cael ei achosi i’n hamgylchedd naturiol, felly mae’n bwysig cydnabod a dathlu busnesau Cymru sydd yn arwain y ffordd ar gynaliadwyedd.

Rhan bwysig o Goriad Gwyrdd yw addysgu cwsmeriaid a staff ac mae’n wych gweld bod staff y Pantry yn cymryd hyn o ddifrif trwy drefnu teithiau i helpu i wella eu gwybodaeth ynghylch materion gwyrdd.  Yn ddiweddar, aethant i weld canolfan ailgylchu leol er mwyn deall yn well sut mae eu gwastraff yn cael ei drin a’r hyn y gallant ei wneud i atal gwastraff rhag mynd i safleoedd tirlenwi.

 

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan 'Goriad Gwyrdd www.greenkey.cymru

Two of Cardiff’s favourite cafes gain international environmental award