Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae 224 o barciau a mannau gwyrdd yng Nghymru wedi cael Gwobr flaenllaw y Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd. Maent yn cynnwys ystod amrywiol o safleoedd, o barciau gwledig a gerddi ffurfiol, i randiroedd, coetir a mynwentydd.

Bellach ar ei drydydd degawd, mae Gwobr ryngwladol y Faner Werdd yn arwydd i’r cyhoedd bod gan barc neu fan gwyrdd y safonau amgylcheddol uchaf posibl, ei fod yn cael ei gynnal a’i gadw’n hardd a bod ganddo gyfleusterau rhagorol i ymwelwyr.

Mae’r rheiny sydd yn ennill am y tro cyntaf yn cynnwys Fferm y Fforest a Pharc Hailey yng Nghaerdydd, Part Tredomas ym Merthyr Tudful, Gerddi Haulfre yng Nghonwy, Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog, a Ty Penallta yng Nghaerffili – tir cyntaf swyddfeydd y cyngor yng Nghymru i gael Gwobr y Faner Werdd.

Mae gan Gymru dros draean o safleoedd cymunedol y Faner Werdd yn y DU o hyd, sydd yn cael eu cynnal a’u cadw a’u rhedeg gan wirfoddolwyr. Mae amrywiaeth o fannau gwyrdd wedi cyflawni Gwobr Gymunedol y Faner Werdd am y tro cyntaf, yn cynnwys perllan gymunedol Llandrindod, Parc Maerdy yn Sir Fynwy, a Gwarchodfa Natur Leol Comin Llangoed ac Aberlleiniog.

Dywedodd Hannah Blythyn, Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol:

Mae mannau gwyrdd yn hanfodol ar gyfer iechyd a lles meddwl a thrwy gydol y pandemig rydym wedi gweld pa mor bwysig yw’r mannau hyn i gymunedau lleol.  Mae gan Gymru dros draean o safleoedd cymunedol y Faner Werdd yn y DU o hyd ac mae’n wych gweld mwy o fannau yng Nghymru yn cael Gwobr y Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd. Mae gan y tirweddau hyn rôl hanfodol yn cyflwyno ecosystemau cyfoethog a chymunedau cydnerth, ac rwyf yn llongyfarch y safleoedd hyn i gyd am ddarparu cyfleusterau a digwyddiadau rhagorol drwy’r flwyddyn ar gyfer pobl yng Nghymru.

Rydym yn cyflwyno rhaglen Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Gwirfoddolodd arbenigwyr mannau gwyrdd annibynnol eu hamser ar ddechrau’r hydref i feirniadu safleoedd ymgeiswyr yn erbyn wyth o feini prawf llym, yn cynnwys bioamrywiaeth, glendid, rheolaeth amgylcheddol, a chyfranogiad cymunedol.

Mae naw safle wedi cael Achrediad Safle Treftadaeth Werdd eleni, yn cynnwys Sain Ffagan, Amgueddfa Werin Cymru, sydd newydd gael achrediad. Mae’r wobr arbennig hon, a ardystiwyd gan Cadw, yn cydnabod safleoedd sydd yn arwyddocaol yn hanesyddol ac yn bodloni meini prawf y Faner Werdd.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru’n Daclus:

Mae’r pandemig wedi dangos pa mor bwysig yw parciau a mannau gwyrdd o ansawdd uchel i’n cymunedau.  I lawer ohonom, maent wedi bod yn hafan ar stepen y drws ac o fudd i’n iechyd a’n lles. Mae’r 224 o faneri sydd yn hedfan eleni yn dystiolaeth o waith caled staff a gwirfoddolwyr sydd wedi cynnal safonau rhagorol o dan amgylchiadau heriol iawn.  Hoffwn eu llongyfarch a diolch iddynt i gyd am eu hymrwymiad eithriadol.

Edrychwch ar eich map

Mae rhestr lawn o’r gwobrau ar gael yma

Gallwch roi eich parc neu fan gwyrdd ar y map trwy gymryd rhan hefyd

Celebrating amazing green spaces