Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Rydyn yn galw ar bawb i gymryd cyfrifoldeb am eu sbwriel eu hunain wrth wneud y gorau o barciau, traethau a mannau prydferth Cymru dros yr haf.

Ledled Cymru, mae mwy o sbwriel i’w weld wrth i gyfyngiadau Covid lacio ac wrth i’r tywydd wella. Mae ymddygiad lleiafrif bach wedi cael effaith negyddol ar fwynhad pawb o fyd natur. Maen nhw hefyd wedi rhoi rhagor o straen ar weithwyr cyngor sydd wedi bod yn gweithio’n ddiflino drwy gyfnod y pandemig er mwyn cadw mannau agored yn lân ac yn ddiogel a chynnal gwasanaethau hanfodol eraill.

Rydym wedi ymuno a phob awdurdod lleol ledled Cymru er mwyn annog pobl i wneud y peth iawn wrth wneud y gorau o’r gwyliau haf. Er mwyn atal biniau rhag llenwi a gorlifo, rydyn ni’n galw ar bawb i fynd â’u sbwriel adref a chael gwared arno yno.

Mae’r ymgyrch yn cael ei chynnal fel rhan o Caru Cymru, mudiad cynhwysol sy’n cael ei arwain gan Cadwch Gymru’n Daclus ac awdurdodau lleol er mwyn ysbrydoli pobl i weithredu a gofalu am yr amgylchedd.

Mae sbwriel yn cael effaith sylweddol a phellgyrhaeddol ar ein cymunedau. Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi dangos bod ardaloedd sy’n cael eu hesgeuluso yn gwneud i bobl deimlo’n llai diogel, yn effeithio ar gydlyniant cymdeithasol a balchder pobl yn eu cymunedau, ac yn mygu twf economaidd a thwristiaeth.

Meddai Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus, Lesley Jones:

Rydyn ni i gyd wedi gweld eisiau ein hoff lefydd ac mae’n hanfodol bod ein parciau, ein llefydd gwyrdd a’n traethau yn cael eu cadw’n lân ac yn ddiogel i bawb eu mwynhau.

Mae gan bawb ran i’w chwarae. Mae’n annerbyniol disgwyl i rywun arall godi eich sbwriel chi. Pan fyddwch chi allan, cofiwch greu straeon, nid sbwriel – os yw’r biniau’n llawn, ewch â’ch sbwriel adref.

Mae Caru Cymru wedi cael cyllid drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Adnoddau Creu Straeon Nid Sbwriel 

Poster A4

Poster A4

Baner cyfryngau cymdeithasol

Baner cyfryngau cymdeithasol

I ddysgu rhagor, ewch i'n hyb Caru Cymru

Hyb Caru Cymru 

Make memories, not mess