Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae’r elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus yn rhoi cannoedd o becynnau gardd am ddim i gymunedau ar draws y wlad.  

Y llynedd, cafodd dros 500 o erddi eu creu, eu hadfer a’u gwella trwy Leoedd Lleol ar gyfer Natur. Cymerodd  grwpiau  cymunedol a  sefydliadau o bob math a maint ran – o elusennau anabledd a grwpiau ieuenctid i fentrau cymdeithasol a grwpiau gofalwyr. 

Mae’r ceisiadau bellach wedi ailagor, ac mae cymunedau yn cael eu hannog  i  gymryd  rhan  ac  osgoi  colli’r  cyfle. Gallwch  ddewis  o  erddi ffrwythau a pherlysiau ar raddfa fach, gerddi peillwyr a threfol, neu erddi bywyd gwyllt a thyfu bwyd ar raddfa fwy.   

Dywedodd Louise Tambini, Dirprwy Brif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus: 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae mwy o bobl nag erioed wedi dod i werthfawrogi gwerth natur ar eu stepen drws. Ond  mae  angen gweithredu ar frys i wrthdroi ei ddirywiad. Dyma  pam  yr  ydym  yn  llawn  cyffro  wrth  ailagor  ceisiadau  ar  gyfer  Lleoedd Lleol ar gyfer Natur. Diolch i gymorth  parhaus  Llywodraeth  Cymru a’n partneriaid, bydd  cannoedd  o  erddi  newydd yn cael eu datblygu ar draws y wlad dros y misoedd nesaf. 

Mae’r fenter yn rhan o gronfa ehangach ‘Lleoedd Lleol ar gyfer Natur’ Llywodraeth Cymru, sydd wedi ymrwymo i greu, adfer a gwella natur ‘ar eich stepen drws’. 

Dywedodd Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd:  

Mae’r pandemig wedi gwneud i ni gyd werthfawrogi natur yn well a sylweddoli ei fod yn hanfodol  i’n  hiechyd, yr  economi  a’n lles ehangach. 

Bydd yr amgylchedd yn greiddiol i broses gwneud penderfyniadau ein llywodraeth newydd,  felly  rwyf  wrth  fy  modd  ein  bod yn  gallu  parhau  i  gefnogi  ein  cymunedau  i  wneud  eu  rhan  i  helpu  planhigion,  adar  a  pheillwyr  ar  hyd  a  lled  Cymru. Rwyf yn eich annog i ddod ynghyd i fanteisio ar y cyllid hwn er mwyn rhoi help llaw i natur.

Mae cannoedd o becynnau gardd am ddim ar gael.

ewch i'n tudalen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Hundreds of free garden packages to communities across the country