Cymraeg

Os ydy'r biniau'n llawn, ewch â'ch sbwriel adref. 

Creu Straeon Nid Sbwriel

Er mwyn helpu i fynd i’r afael ag argyfwng cynyddol llygredd plastig morol, mae elusen amgylcheddol blaenllaw Cymru, Cadwch Gymru’n Daclus, yn llawn cyffro i ymuno gyda TerraCycle, arweinydd byd-eang ym maes ailgylchu gwastraff anodd ei ailgylchu, er mwyn troi plastig morol yn gynnyrch y gellir ei ailddefnyddio.

Amcangyfrifir bod bron 13 miliwn o dunelli o blastig yn cael ei ollwng i’n cefnforoedd bob blwyddyn.  Mae plastig yn gallu cael ei fwyta gan ystod eang o anifeiliaid morol neu cânt eu dal ynddo, gan achosi anafiadau, clefydau a marwolaeth, gyda thua miliwn o adar morol a 100,000 o famaliaid morol yn marw bob blwyddyn.

Bydd Cadwch Gymru’n Daclus yn darparu bagiau gwastraff y gellir eu hadnabod yn hawdd er mwyn i wirfoddolwyr sydd yn glanhau traethau gadw eitemau plastig morol y gellir eu hailgylchu ar wahân. Gyda chymorth gan awdurdodau lleol, bydd TerraCycle wedyn yn casglu’r bagiau am ddim ac yn prosesu’r gwastraff er mwyn ei wneud yn gynnyrch newydd wedi ei ailgylchu. 

Defnyddir yr holl blastig polythen dwysedd uchel (HDPE) i wneud poteli sebon gwallt newydd Head & Shoulders y gellir eu hailgylchu sydd yn cynnwys hyd at 25% o blastig traeth wedi ei ailgylchu.  Bydd yr holl blastigau cadarn eraill sy’n cael eu casglu mewn ymgyrchoedd glanhau’n cael eu hailgylchu gyda ffrydiau gwastraff presennol TerraCycle a byddant, yn y pen draw, yn cael ail fywyd fel meinciau neu finiau gwastraff.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Rydym wrth ein bodd yn ymuno gyda TerraCycle yn y fenter gyffrous hon. Ein gobaith yw, trwy gydweithio, y gallwn helpu i fynd i’r afael â her sbwriel morol, codi ymwybyddiaeth o raddau ac effaith y broblem.

Wrth gwrs, ni fyddai dim o hyn wedi bod yn bosibl heb gymorth ein hawdurdodau lleol, heb sôn am y gwirfoddolwyr anhygoel sydd yn gweithio’n ddiflino i ofalu am eu hamgylchedd lleol.

Yn draddodiadol, roedd y ffaith fod yr haul, dŵr heli a thywod yn dadelfennu’r plastigau morol yn golygu er bod yr eitemau plastig yn cael eu codi o draethau lleol, nid oedd y deunyddiau’n gallu cael eu hailgylchu ac felly roedd yn cael ei anfon i safleoedd tirlenwi neu’n cael ei losgi.  Bellach, diolch i’r bartneriaeth newydd hon gyda TerraCycle, mae’r gwastraff yn cael ei ailgylchu a’i droi’n gynnyrch newydd.

Bydd y casgliadau plastig morol cyntaf yn digwydd fel rhan o ymgyrch Tacluswch fis Medi – ymgyrch glanhau cenedlaethol a gefnogir gan Bartneriaid Ewropeaidd Coca-Cola. Mae’n rhoi cyfle i bobl o bob oed wirfoddoli a dod ynghyd i helpu i lanhau eu cymuned leol.

Keep Wales Tidy and TerraCycle team up to tackle marine plastic pollution