Mae’n bleser gan Gadwch Gymru’n Daclus gyhoeddi partneriaeth gyffrous newydd gyda brand dŵr blaenllaw Cymru, Brecon Carreg

Bydd y bartneriaeth yn golygu y bydd staff Brecon Carreg yn torchi llewys i wella ac ailadeiladu gwrychoedd, gan helpu i adfer cynefin hanfodol i fywyd gwyllt, a chefnogi cyfres o ymgyrchoedd glanhau traethau ac afonydd ar draws Sir Gaerfyrddin.

Dywed Jenna Bissell, Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol Brecon Carreg:

Ein gweledigaeth yw bod yn gyfan gwbl gychol a chyfrannu at iechyd yr amgylchedd a phobl. Dyma pam yr ydym wedi lansio strategaeth pecynnu canliadawy 2025 'Ffynhonnell Newid'.

Mae ein cwsmeriaid yn poeni’n gynyddol am effaith eu defnydd ar yr amgylchedd ac rydym yn rhannu’r pryder hwn. Mae poteli plastig yn cyfrannu at broblem gyffredinol llygredd plastig.

Mae Brecon Carreg eisiau mynd i’r afael â’r cyd-destun newidiol hwn mewn ffordd ystyrlon ac uchelgeisiol. Mae ein strategaeth becynnu, ‘Ffynhonnell Newid’ yn canolbwyntio ar bedwar ysgogwr: Ailddyfeisio, Lleihau, Ailgylchu ac Adfer. Mae tryloywder a phartneriaethau yn hanfodol i’r strategaeth hon. Yn hyn o beth, mae Brecon Carreg yn falch o fod yn Bartner Strategol cyntaf i Gadwch Gymru’n Daclus.

Cynaliadwyedd yw un o gonglfeini strategol Brecon Carreg.  Yn hyn o beth, enillodd eu gweledigaeth ‘Hydradu Naturiol, Yfory Iach’ Busnes BaCh Cyfrifol y Flwyddyn BITC 2018 iddynt. 

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Rydym yn llawn cyffro ein bod wedi sefydlu’r bartneriaeth newydd hon gyda Brecon Carreg – cwmni Cymreig balch sydd yn rhoi pwyslais mawr ar gynaliadwyedd a diogelu natur.

Mae cydweithio ar draws sectorau yn hanfodol i fynd i’r afael â’n heriau amgylcheddol ac edrychwn ymlaen at wneud gwahaniaeth cadarnhaol gyda Brecon Carreg.

Keep Wales Tidy and Brecon Carreg join forces to care for Welsh environment