Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Mae safleoedd gwersylla yng Nghonwy a Sir Benfro, a siop hufen iâ ar Ynys Môn ymysg y busnesau diweddaraf i gael gwobr ryngwladol 'Goriad Gwyrdd.

'Goriad Gwyrdd yw’r eco-label sy’n tyfu gyflymaf.  Mae wedi cael ei roi i fwy na 2,800 o ddarparwyr lletygarwch mewn 57 o wledydd ar draws y byd. Yng Nghymru, gweithredir Goriad Gwyrdd gan Gadwch Gymru’n Daclus, sydd hefyd yn rheoli’r rhaglen eiconig, y Faner Las.

Ers ei lansio yng Nghymru yn 2015, mae 'Goriad Gwyrdd wedi ennyn diddordeb ar raddfa genedlaethol. Bellach, mae naw busnes ar draws y wlad wedi cyrraedd y safonau uchel sydd eu hangen i gael achrediad Goriad Gwyrdd. Maent yn cynnwys Siop Hufen Iâ Red Boat ym Miwmares, Safle Carafanau a Phebyll Fferm Trevayne ger Dinbych y Pysgod a Gwersyll a Byncws Fferm Platt yn Llanfairfechan - y safle gwersylla cyntaf yng Ngogledd Cymru i gyrraedd safonau 'Goriad Gwyrdd.

Dywedodd Rosie Addott o Fferm Trevayne:

Mae Fferm Trevayne bob amser wedi gweld cynaliadwyedd fel un o'i werthoedd craidd, wrth ganolbwyntio ar ymagwedd gymysg. Mae ein dulliau i gynnal gwersylla cynaliadwy yn cynnwys darparu ardal ailgylchu a chompostio cyfeillgar i gwsmeriaid, systemau i helpu i leihau gwastraff dŵr o doiledau, cawodydd a sinciau ac rydym yn annog ein cwsmeriaid i ddiffodd goleuadau a mwynhau eu hamgylchedd naturiol. Mae gennym hefyd siop fferm ar y safle sy'n gwerthu cynnyrch lleol, rydym wedi mynd yn ôl i ddefnyddio poteli gwydr ar gyfer llaeth a diodydd, hefyd mae gorsaf llenwi dŵr ac rydym ac wedi rhoi'r gorau i ddefnyddio bagiau plastig. Ein nod yw parhau ddatblygu Trevayne i fod mor gynaliadwy â phosibl ac rydym yn falch o gael y ‘Goriad Gwyrdd trwy Cadwch Gymru'n Daclus.

Yn ogystal, mae Gwely a Brecwast Maenorbŷr yn Sir Benfro a Gwely a Brecwast Tŷ Adcote yng Nghonwy wedi parhau i wella eu cynaliadwyedd ac maent yn dathlu achrediad 'Goriad Gwyrdd am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yw'r awdurdod lleol cyntaf yn y wlad i ddangos ei ymrwymiad i gynaliadwyedd trwy sicrhau achrediad 'Goriad Gwyrdd mewn tair o'i safleoedd (Canolfan Fusnes Conwy, Canolfan Groeso Llandudno a Chanolfan Groeso Conwy).

Dywedodd Nia Kirkham, Swyddog Datblygu Canolfan Fusnes Conwy:

Rydym yn falch iawn o fod wedi ennill yr achrediad 'Goriad Gwyrdd a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yng Nghanolfan Fusnes Conwy, rydym am i gynadleddwyr wybod bod eu gweithgareddau yn cael llai o effaith amgylcheddol pan fyddant yn dewis dod yma. Bydd Goriad Gwyrdd yn helpu i hyrwyddo Canolfan Fusnes Conwy yn rhyngwladol i'r rhai sydd am wybod eu bod yn gwneud dewis mwy cynaliadwy.

Byddwn i'n annog unrhyw fusnes i gael gwybod mwy am 'Goriad Gwyrdd; mae gennym oll gyfraniad i sicrhau bod ein gweithrediadau busnes yn gynaliadwy ac yn gyfrifoldeb i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd. Mae 'Goriad Gwyrdd mewn gwirionedd yn helpu i integreiddio prosesau a dewisiadau ymarferol yn weithrediadau bob dydd. 

Gall busnesau ar draws y sector wneud cais am 'Goriad Gwyrdd.  Mae hyn yn cynnwys gwely a brecwast, gwestai, llety hunanarlwyo, safleoedd gwersylla, canolfannau cynadledda, bwytai ac atyniadau.

Dywedodd Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus:

Hoffem longyfarch ein holl fusnesau 'Goriad Gwyrdd newydd ar eu llwyddiant. Rydym wedi gweld pryder cynyddol dros y misoedd diwethaf ynghylch y niwed sy’n cael ei achosi i’n hamgylchedd naturiol, felly mae’n bwysig cydnabod a dathlu busnesau Cymru sydd yn arwain y ffordd o ran cynaliadwyedd.

Mae 'Goriad Gwyrdd yn gyfle i roi Cymru ar y map fel cyrchfan cynaliadwy yn yr 21ain ganrif. Mae’n galonogol gwybod pan fyddwch yn dewis ymweld â safle Goriad Gwyrdd, eich bod yn ymweld â lle sydd wedi ymrwymo i ofalu am ein hamgylchedd.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan 'Goriad Gwyrdd www.greenkey.cymru

Mae’r busnesau sydd newydd gael achrediad 'Goriad Gwyrdd yn cynnwys:

Safle Carafanau a Phebyll Fferm Trevayne, Siop Hufen Iâ Red Boat, Platt’s Farm Holidays Ltd, Canolfan Fusnes Conwy, Canolfan Groeso Conwy, Canolfan Groeso Llandudno, Gwely a Brecwast a Thafarn Bryntirion

Mae’r busnesau canlynol wedi cael achrediad 'Goriad Gwyrdd am yr ail neu’r trydydd tro:

Gwely a Brecwast Maenorbŷr, Twristiaeth Gogledd Cymru a Thŷ Adcote

Top tourism businesses recognised for their green credentials