Cymraeg

Dathlu 248 mannau gwyrdd anhygoel Cymru

Gwobr y Fanner Werdd

Neges wrth ein Prif Weithredwr, Lesley Jones:

Mae “Blwyddyn y Môr 2018 ar waith erbyn hyn ac rydym yn falch o ymuno yn nathliadau ein glannau epig.

Mae Blwyddyn y Môr yn barhad o flynyddoedd thematig Croeso Cymru. Cynigia gyfle gwych i hyrwyddo’n morlin arobryn, gwahodd ymwelwyr i ddarganfod profiadau epig a rhoi Cymru ar y map fel cyrchfan cynaliadwy’r 21ain ganrif.

Mae eleni’n fwy arbennig byth gan ei fod yn nodi 30 mlynedd o’r Faner Las yng Nghymru. Mae rhaglen ryngwladol y Faner Las, sy’n eiddo i’r Sefydliad Addysg Amgylcheddol (FEE), wedi cael effaith drawsnewidiol ar ansawdd dŵr, ymwybyddiaeth o’r amgylchedd ac amddiffyn, diogelwch a gwasanaethau amgylcheddol, ers tri degawd. Yn ystod y cyfnod hwn, mae wedi dod yn eco-label byd-enwog gyda thros 4,400 o safleoedd arobryn mewn 46 gwlad.

Bydd digwyddiadau i nodi’r 30ain pen-blwydd yng Nghymru’n digwydd ar hyd 2018 fel rhan o Flwyddyn y Môr, gan ddechrau gyda chyhoeddiad ein hadroddiad newydd sbon ‘Beth mae’r Faner Las yn ei olygu i Gymru’ yr wythnos nesaf. Felly, cadwch lygad - dilynwch @KWTCoast a #BlueFlag30!

Mae cynaliadwyedd a gofalu am ein hamgylchedd morol yn agweddau pwysig ar Flwyddyn y Môr. Rydym am ddathlu’n morlin rhyfeddol, ond rhaid i ni beidio â cholli golwg ar yr her fyd-eang a wynebwn - effaith ddinistriol sbwriel y môr.

Caiff dros wyth miliwn tunnell fetrig o lygredd plastig ei ollwng i’r cefnfor ym mhob cwr o’r byd bob blwyddyn, gyda rhai gwyddonwyr yn darogan y bydd swm y plastigion yn y cefnforoedd yn pwyso mwy na’r pysgod erbyn 2050.

Wrth gwrs, nid yw problem sbwriel y môr ond yn berthnasol i gymunedau arfordirol - mewn gwirionedd daw 80% o falurion y môr o ffynonellau seiliedig ar y tir. Felly, er mwyn mynd i’r afael â sbwriel y môr, mae’n hanfodol bod pawb yn deall sut mae sbwriel o’r tir yn cyrraedd ein hafonydd a’n cefnforoedd a’n bod ni’n dod at ein gilydd i frwydro yn erbyn y broblem hon.

Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a sefydliadau ar draws pob sector eleni trwy bartneriaeth Moroedd Clir Cymru i frwydro yn erbyn problem sbwriel y môr trwy weithredu ymarferol, addysg ac ymgyrchoedd.

Ymgyrch gynta’r flwyddyn Cadwch Gymru’n Daclus fydd Gwanwyn Glân Cymru (1-4 Mawrth 2018).Byddwn yn galw ar wirfoddolwyr ar draws y wlad i greu cadwyn o weithgareddau glanhau – gan ddangos i bobl fod plastigion a gwastraff arall yn cyrraedd ein moroedd oherwydd ein hymddygiad anghyfrifol.

Ein huchelgais yw y bydd 2018 - Blwyddyn y Môr - yn drobwynt yn y frwydr yn erbyn sbwriel y môr. Trwy gydweithio, gallwn wneud gwahaniaeth cadarnhaol a pharhaol i’n hamgylchedd morol.”

Dewch i ymuno â ni.

English link